Hồ Thu Giang
10 tháng 8 2015 lúc 14:00

Gọi số phải tìm là ab. Theo đề bài, ta có:

ab - (a + b) = 6

10a + b - a - b = 6

=> 9a = 6

=> a = 6:9 = 6/9 = 2/3 (vô lí)

Vậy không tìm được số thỏa mãn đề bài

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN