Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Cho một tấm tôn hình chữ nhật ABCD có AD=60cm. Ta gập tấm tôn theo 2 cạnh MN và QP vào phía trong sao cho BA trùng với CD để được lăng trụ đứng khuyết 2 đáy . Khối lăng trụ có thể tích lớn nhất khi x bằng bao nhiêu?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.