Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 2a. Gọi M,N,P,Q,R,S lần lượt là trung điểm của AB,AC,AD,BC,BD,CD. Ta có thể tích khối bát diện diện đều MNPQRS là?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.