Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy bằng \(a\sqrt{2}\) , cạnh bên bằng 2a. Gọi m là trung điểm cảu SC . Mặt phẳng (\(\alpha\)) qua AM song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại P, Q. Thể tích khối đa diện S.APMQ là ?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.