Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=\(\sqrt{1+sinx}+\sqrt{1+cosx}\) ?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.