Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Gọi A, B, C là ba điểm cực trị cảu đồ thị hàm số y=2x4-4x2 +1. Hỏi diện tích tam giác ABC là bao nhiêu?

    Được cập nhật 04/01/2017 lúc 16:55
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.