Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y=2(m2-3)sinx-2msin2x+3m-1 đạt cực đại tại x=pi/3

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.