Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Cho hàm số y=\(\frac{x+1}{x-1}\) và đường thẳng y=-2x+m . Điều kiện cần và đủ để hai hàm số đã cho cắt nhau tại 2 điểm A,B phân biệt, đồng thời trung điểm của đoạn thẳng AB có hoành độ bằng \(\frac{5}{2}\) là:

A. -9 B.8 C.9 D.10

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.