Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y=x+mcosx đồng biến trên R

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.