Câu hỏi của Hoanglong Nguyenphi - Toán lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Hoanglong Nguyenphi - Toán lớp 12

Tìm phần thực, phần ảo, số phức liên hợp, tính muđon của số phức z. biết z thõa mãn: 10z + 2i

– 3 = (4 – 5i)z + 3i

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.