Câu hỏi của Hoanglong Nguyenphi - Toán lớp 12

Cho hàm số y = -2x 4 + 4x 2 - 2

a/ Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số.

b/ Dựa vào đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: - 2x 4 + 4x 2 + m = 0.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.