Câu hỏi của Thanh Nga - Giáo dục công dân lớp 9

Giải thích nghĩa bóng và nghĩa đen của câu tục ngữ Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.