Câu hỏi của Hỗ Trợ Mua Games Bản Quyền Gía Rẻ - Hóa học lớp 11

cho 100 ml dd NaOH có pH = 11. để thu được dd có pH = 10 cần thêm bao nhiêu ml nước?

A. 1000ml

B. 900ml

C. 10ml

D. 1100ml

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.