Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

   (1) Hội chứng Etuôt.                                      (5) Bệnh máu khó đông.

   (2) Hội chứng Patau.                                      (6) Bệnh ung thư máu.

   (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

   (4)  Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.      (7) Bệnh tâm thần phân liệt.

Phương án đúng là:

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (6).

C. (2), (6), (7).

D. (3), (4), (7).

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 4 2017 lúc 6:47

Bệnh và hội chứng mà có thể sử dụng phương pháp tế bào học là những bệnh và hội chứng do đột biến NST

(1) Hội chứng Etuôt. à 3 NST số18 (2n +1)

(2) Hội chứng Patau. à 3 NST số 13 (2n +1)

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) à  virut gây nên không thể quan sát tế bào được.

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm à  đột biến gen gây nên => không thể sử dụng phương pháp nghiên cứu tế bào.

(5) Bệnh máu khó đông à đột biến gen gây nên => không thể sử dụng phương pháp nghiên cứu tế bào.

(6) Bệnh ung thư máu  à  đột biến cấu trúc NST à sử dụng phương pháp tế bào được

(7) Bệnh tâm thần phân liệt à đột biến gen gây nên => không thể sử dụng phương pháp nghiên cứu tế bào.

Vậy: B đúng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

(1) Hội chứng Etuôt. (2) Hội chứng Patau.

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. (5) Bệnh máu khó đông.

(6) Bệnh ung thư máu. (7) Bệnh tâm thần phân liệt.

Phương án đúng là:

A. (1), (3), (5). 

B.  (3), (4), (7).

C.  (2), (6), (7). 

D. (1), (2), (6).

Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người? 

(1) Hội chứng Etuôt

(2) Hội chứng Patau

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS)

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

(5) Bệnh máu khó đông

(6) Bệnh ung thư máu

(7) Bệnh tâm thần phân liệt

Phương án đúng là:

A. (1), (3), (5)       

B. (1), (2), (6)       

C. (2), (6), (7)       

D. (3), (4), (7)

Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

(1) Hội chứng Etuôt.

(2) Hội chứng Patau.

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

(5) Bệnh máu khó đông.

(6) Bệnh ung thư máu.

(7) Bệnh tâm thần phân liệt.

Phương án đúng là:

A. (l), (3), (5)

B. (1), (2), (6)

C. (2), (6), (7)

D. (3), (4), (7)

Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu vật chất di truyền ở cấp tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

(1) Hội chứng Etuôt.

(2) Hội chứng Patau.

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

(5) Bệnh máu khó đông.

(6) Bệnh ung thư máu.

Phương án đúng là:

A. (1), (2), (6).

B. (1), (3), (5).

C. (3), (4).

D. (5), (6). 

Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của bao nhiêu bệnh/hội chứng nào sau đây ở người?

(1) Hội chứng Etuôt 

(2) Hội chứng Patau

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) 

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

(5) Bệnh máu khó đông

(6) Bệnh ung thư máu

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4

Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

(1) Hội chứng Etuốt.                                                  

(2) Hội chứng Patau.

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS)            

(4) Hội chứng khóc như tiếng mèo kêu.

(5) Bệnh máu khó đông .                                                         

(6) Bệnh ung thư máu.

(7) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

Phương án đúng là:

A. (3), (4), (6), (7).         

B. (1), (2), (4), (6).         

C. (2), (3), (6), (7).         

D. (1), (2), (3), (5). 

Kiều Đông Du

Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

(1) Hội chứng Etuốt.

(2) Hội chứng Patau.

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS)

(4) Bệnh máu khó đông

(5) Hội chứng khóc như tiếng mèo kêu.

(6) Bệnh ung thư máu.

(7) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

Phương án đúng là:

A. (2), (3), (6), (7).

B. (1), (2), (4), (6 ).

C. (3), (4), (6), (7).

D. (1), (2), (3), (5).

Kiều Đông Du

Bằng  phương  pháp  làm  tiêu  bản  tế  bào,  người  ta  có  thể  phát  hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

(1) Hội chứng Đao.

(2) Hội chứng Tớcnơ.

(3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

(4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

(5) Bệnh máu khó đông.

(6) Bệnh ung thư máu.

(7) Bệnh tâm thần phân liệt.

Phương án đúng là:

A. (3), (4), (7)

B. (2), (6), (7)

C. (1), (3), (5)

D. (1), (2), (6)

Kiều Đông Du

Bằng phương pháp làm tiêu bản tế bào, người ta có thể phát hiện được nguyên nhân của những bệnh và hội chứng nào sau đây ở người?

(1)    Hội chứng Đao.

(2)    Hội chứng Tớcnơ.

(3)    Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS).

(4)    Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

(5)    Bệnh máu khó đông.

(6)    Bệnh ung thư máu.

(7)    Bệnh tâm thần phân liệt.

Phương án đúng là:

A. (3), (4), (7).

B. (2), (6), (7).

C. (1), (3), (5).

D. (1), (2), (6).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN