Hoàng Gia Bảo

 

 

C. 42%.  


 D. 50%.


Nguyễn Vũ Thu Hương
13 tháng 4 2019 lúc 18:09

- Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:

 + Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)

- Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Ô-đét-xa đến Mum-bai là 64%.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

 

A. 58%.   


B. 25%.   


C. 23%.  


 D. 77%.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 58%.   


B. 70%.  


 C. 42%.   


D. 50%.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. 60%.   

B. 26%.   

C. 20%.   

D. 50%.


Hoàng Gia Bảo

 

A. 60%.   

B. 70%.   

C. 25%.  

 D. 50%.


Hoàng Gia Bảo

 

A. 60%.   

B. 26%.   

C. 20%.   

D. 50%.


Hoàng Gia Bảo

 

A. 60%.   

B. 70%.   

C. 26%.   

D. 50%.


Hoàng Gia Bảo

 

A. 60%.   

B. 70%.   

C. 25%.   

D. 12%.


Hoàng Gia Bảo

 

A. I-ran.     

B. A-rập Xê-út.


 

Hoàng Gia Bảo

 

A. Do kênh được đào sâu, rộng hơn.


 

C. Do mực nước biển ở Địa Trung Hải và vịnh Xuy-ê gần như bằng nhau.