Con lắc lò xo treo thẳng đứng

chu thị ánh nguyệt

hai con lắc lò xo giống nhau treo cùng vào 2 điểm trên cùng giá đỡ nằm ngang trọn õ thẳng đứng xuống dưới. pt dao động của 2 con lắc lần lượt là x1=3 cos(10\(\sqrt{3}\)t ) (cm) ; x2=4 cos(10\(\sqrt{3}\)t +\(\pi\)/2 ) (cm), biết lò xo có k=50N/m

a, tỉ số Wđmax của 2 dao động bằng bao nhiêu?

b, hợp lực do2 con lắc tác dụng lên giá đỡ có độ lớn cực đại gần giá trị nào nhất?

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt 29 tháng 12 2016 lúc 23:18

a) \(W_{đmax}=W\) \(\Rightarrow\frac{W_{đ1max}}{W_{đ2max}}=\frac{W_1}{W_2}=\frac{kA_1^2}{kA_2^2}=\frac{3^2}{4^2}=\frac{9}{16}\)

b) Hợp lực tác dụng lên giá đỡ bằng tổng lực đàn hồi tác dụng lên 2 lò xo

\(F=k\left(\Delta l_0+x_1\right)+k\left(\Delta l_0+x_1\right)=k\left(2\Delta l_0+x_1+x_2\right)\)

\(F max \Leftrightarrow x_1+x_2 max\)

Mà hai lò xo dao động vuông pha, cùng tần số với nhau nên \(max\left(x_1+x_2\right)=\sqrt{x_1^2+x_2^2}=0,05\left(m\right)\)

Vậy \(F_{max}=k\left(2\Delta l_0+0,05\right)=50\left(2\cdot\frac{g}{\omega^2}+0,05\right)=\frac{35}{6}\left(N\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN