Trịnh Thị Kim Chi

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa

B. Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa

C. Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch

D. Tiền dùng để cất trữ

Lê Thị Quyên
1 tháng 5 2018 lúc 11:33

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

A. Thước đo giá trị.                                     

B. Phương tiện lưu thông.                            

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị


 

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ


 

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Dương Nguyễn

Câu 1: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm …………  cho tất cả các hàng hóa trong quá trình trao đổi, mua bán.

A. Giá trị trao đổi                                                  B. Thước đo giá trị

C. Phương tiện thanh toán                                   D. Vật ngang giá chung

Câu 2:.........................  hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất  hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

A. Giá trị                        B. Giá trị  trao đổi         C. Giá cả                        D. Giá trị sử dụng

Câu 3: Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào?

A. Cung –  cầu, giá cả, tiền tệ                              B. Hàng hóa, tiền tệ, chợ, siêu thị

C. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị                      D. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán

Câu 4: Giá cả hàng hóa trên thị trường nước ta liên tục tăng do nguyên nhân nào?

A. Đầu cơ, tích trữ hàng hóa                                B. Lạm phát tiền tệ

C. Thiên tai, bão, lụt                                             D. Những cơn sốt hàng hóa ảo

Trịnh Thị Kim Chi

A. phương tiện lưu thông.                           

B. phương tiện thanh toán.                          

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa

B. Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa

C. Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch

D. Tiền dùng để cất trữ

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa

B. Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa

C. Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch

D. Tiền dùng để cất trữ