Trịnh Thị Kim Chi

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa

B. Tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa

C. Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch

D. Tiền dùng để cất trữ

Lê Thị Quyên
1 tháng 5 2018 lúc 11:33

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa?

A. Thước đo giá trị.                                     

B. Phương tiện lưu thông.                            

C. Phương tiện cất trữ. 

D. Phương tiện thanh toán.

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị


 

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ


 

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán là thực hiện chức năng

A. phương tiện lưu thông.                           

B. phương tiện thanh toán.                          

C. tiền tệ thế giới.

D. giao dịch quốc tế.

Trịnh Thị Kim Chi

Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mùa hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

A. Thước đo giá trị

B. Phương tiện lưu thông

C. Phương tiện cất trữ

D. Phương tiện thanh toán

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

B. tiền làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hoá.

C. tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch.

D. tiền dùng để cất trữ.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN