Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng

D. Năm chức năng

Lê Thị Quyên
30 tháng 12 2017 lúc 14:35

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng 

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng

D. Năm chức năng

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng  

D. Năm chức năng

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng

D. Năm chức năng

Trịnh Thị Kim Chi

Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?

Trịnh Thị Kim Chi

A. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

C. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

D. tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.

Trịnh Thị Kim Chi

A. tiền dùng đề đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

C. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

D. tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

Trịnh Thị Kim Chi

A. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

C. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

D. tiền dùng làm phương tiện lưu thông.

Trịnh Thị Kim Chi

Công thức H-T-H thuộc chức năng nào của tiền tệ?

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện thanh toán.

D. Tiền tệ thế giới.

Trịnh Thị Kim Chi

Công thức H-T-H thuộc chức năng nào của tiền tệ?

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện thanh toán.

D. Tiền tệ thế giới.