Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng

D. Năm chức năng

Lê Thị Quyên
30 tháng 12 2017 lúc 14:35

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng 

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng

D. Năm chức năng

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng

D. Năm chức năng

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ có mấy chức năng?

A. Hai chức năng

B. Ba chức năng

C. Bốn chức năng  

D. Năm chức năng

Trịnh Thị Kim Chi

Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi

A. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

B. trao đổi hàng hoá vượt khỏi biên giới của một quốc gia.

C. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

D. tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ.

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện cất trữ khi

A. tiền dùng đề đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

B. tiền dùng làm phương tiện lưu thông, thúc đẩy quá trình mua bán hàng hoá diễn ra thuận lợi.

C. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

D. tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ. 

Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

A. tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch mua bán.

B. tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ lại.

C. tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.

D. tiền dùng làm phương tiện lưu thông.

Trịnh Thị Kim Chi

Công thức H-T-H thuộc chức năng nào của tiền tệ?

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện thanh toán.

D. Tiền tệ thế giới.

Trịnh Thị Kim Chi

Công thức H-T-H thuộc chức năng nào của tiền tệ?

A. Thước đo giá trị.

B. Phương tiện lưu thông.

C. Phương tiện thanh toán.

D. Tiền tệ thế giới.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN