nguyễn mạnh tuấn

Thủy phân este X trong dung dịch NaOH thu được muối cacboxylat và ancol không no. Trong phân tử X có chứa 2 liên kết π và có 32% oxi theo khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X là: 

bạn xem giúp mình với. 

ra ctpt là c5h8o2 

mình đếm đi đếm lại số đp thỏa mãn yêu cầu là 5đp mà đáp án chỉ ra có 4đp.

Pham Van Tien
28 tháng 7 2015 lúc 15:19

Bài này đáp án chỉ có 4 đp: CH3-COO-CH2-CH=CH2, HCOO-CH2-CH2-CH=CH2, HCOO-CH2-CH=CH-CH3, và HCOO-CH2-CH(CH3)=CH2.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Thủy phân hoàn toàn este X mạch hở có công thức phân tử là C7H12O4 trong dung dịch NaOH thu được một muối natri cacboxylat và một ancol, hơn kém nhau 1 nguyên tử C. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Este X có công thức phân tử C8H12O4, Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X1, X2 đều đơn chức và một ancol X3. Biết X3 tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; X1 có phản ứng tráng bạc và X2 không no, phân tử chỉ chứa một liên kết đôi (C=C), có mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X

A. 7

B. 4

C. 5

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng 1 ancol Y và 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH) trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 axit không no (có đồng phân hình học, chứa 1 liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88g X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (dktc) và khối lượng bình tăng 2,48g. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88g X thì thu được CO2 và 3,96g H2O. Thành phần % khối lượng este không no trong X là:

A. 40,82 

B. 34,01 

C. 29,25 

D. 38,76

Nguyễn Hoàng Nam

Este X có công thức phân tử C8H12O4, Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở X1, X2 đều đơn chức và một ancol X3. Biết X3 tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; X1 có phản ứng tráng bạc; X2 không no, phân tử chỉ chứa một liên kết đôi (C=C), có mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN