Trịnh Thị Kim Chi

Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để

A. Thực hiện tốt chức năng kinh tế

B. Loại bỏ tệ nạn xã hội

C. Đảm bảo ổn điịnh về kinh tế

D. Xóa bỏ thất nghiệp

Lê Thị Quyên
15 tháng 11 2017 lúc 12:55

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để

A. Thực hiện tốt chức năng kinh tế

B. Loại bỏ tệ nạn xã hội

C. Đảm bảo ổn điịnh về kinh tế

D. Xóa bỏ thất nghiệp

Trịnh Thị Kim Chi

Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để

A. Thực hiện tốt chức năng kinh tế

B. Loại bỏ tệ nạn xã hội

C. Đảm bảo ổn điịnh về kinh tế

D. Xóa bỏ thất nghiệp

Trịnh Thị Kim Chi

Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội

Trịnh Thị Kim Chi

Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế là

A. chức năng của Nhà nước pháp quyền nước ta

B. ý nghĩa của Nhà nước pháp quyền nước ta

C. ý muốn của Nhà nước pháp quyền nước ta

D. đường lối của Nhà nước pháp quyền nước ta

Trịnh Thị Kim Chi

Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình?

Trịnh Thị Kim Chi

Cạnh tranh sẽ khai thác tối đa mọi nguồn lực vào đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là

A. mặt tích cực của cạnh tranh.                   

B. mặt tiêu cực của cạnh tranh.

C. mặt hạn chế của cạnh tranh.                   

D. nội dung của cạnh tranh.  

Trịnh Thị Kim Chi

Phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên được xem là hai yếu tố:

A. tồn tại độc lập

B. song song tồn tại

C. không thể tách rời

D. tác động ngược chiều

Trịnh Thị Kim Chi

Doanh nghiệp M kinh doanh mở rộng qui mô sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, giảm tỉ lệ người thất nghiệp. Việc làm của doanh nghiệp M thể hiện vai trò của phát triển kinh tế đối với

A. gia đình.                

B. xã hội.                   

C. tập thể.                

D. cộng đồng.

Trịnh Thị Kim Chi

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với xã hội?

A. Giảm bớt đói nghèo

B. Tạo điều kiện củng cố an ninh quốc phòng

C. Tạo tiền đề vật chất phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

D. Tạo tiền đề thực hiện tốt các chức năng của gia đình

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN