Hoàng Gia Bảo

Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào ?

 

A. Điểm công nghiệp.


 

B. Khu công nghiệp tập trung.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

D. Vùng công nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 1 2018 lúc 18:27

Giải thích : Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Có ranh giới địa lí các định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp , khu công nghiệp , trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

 

A. Điểm công nghiệp.


 

B. Khu công nghiệp tập trung.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

D. Vùng công nghiệp.


 

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành là đặc điểm của

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Khu vực có ranh giới rõ ràng (vài trăm ha), có vị trí thuận lợi (gần cảng biển, quốc lộ lớn, gần sân bay) là đặc điểm hình thức của tổ chức lanhc thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Khu công nghiệp

B. Điểm công nghiệp

C. Vùng công nghiệp.                                            

D. Trung tâm công nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Em hãy nêu những đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

A. Khu chế xuất

B. Khu công nghệ cao

C. Khu công nghiệp tập trung

D. Khu kinh tế mở

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN