Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất ?

 

A. Điểm công nghiệp.


 

B. Khu công nghiệp tập trung.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

D. Vùng công nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
20 tháng 1 2019 lúc 17:50

Giải thích : Mục II, SGK/131 địa lí 10 cơ bản.

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. Điểm công nghiệp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. khu công nghiệp.

B. điểm công nghiệp.

C. vùng công nghiệp.

D. trung tâm công nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. Điểm công nghiêp

B. Khu công nghiệp tập trung

C. Trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau

A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp

C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ lớn đến bé như sau

A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp

B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp

C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp

D. Vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp, điểm công nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Hình thức tổ chức lãnh thổ nào sau đây không được xem tương đương với một khu công nghiệp?

A. Khu chế xuất

B. Khu công nghệ cao

C. Khu công nghiệp tập trung

D. Khu kinh tế mở

Hoàng Gia Bảo

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Giải quyết lao động

B. Đạt hiệu quả kinh tế cao

C. Phân bố đồng đều

D. Thu hút vốn đầu tư

Hoàng Gia Bảo

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Giải quyết lao động

B. Đạt hiệu quả kinh tế cao

C. Phân bố đồng đều

D. Thu hút vốn đầu tư

Hoàng Gia Bảo

Cho sơ đồ sau :

Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

 

A. Điểm công nghiệp.


 

B. Khu công nghiệp tập trung.


 

C. Trung tâm công nghiệp.


 

D. Vùng công nghiệp.


 

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)