Kiều Đông Du

Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là?

A. ở ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

B. ở dạ dày có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

C. ở miệng có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

D. ở ruột non có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

Đỗ Khánh Chi
21 tháng 9 2017 lúc 9:25

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có ống tiêu hóa, cho các phát biểu sau:

I. Ở khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học là chính, không có quá trình tiêu hóa hóa học.

II. Ở dạ dày, quá trính tiêu hóa hóa học diễn ra mạnh hơn ở ruột non.

III. Đối với các động vật nhai lại, quá trình tiêu hóa sinh học diễn ra chủ yếu ở dạ tổ ong.

IV. Ruột non có cả quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình tiêu hóa ở chim và gia cầm, có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?

I. Sự biến đổi cơ học của thức ăn không có ý nghĩa đối với quá trình tiêu hóa thức ăn.

II. Ở dạ dày không có sự biến đổi hóa học thức ăn

III. Quá trình tiêu hóa ở dạ dày quan trọng hơn so với ruột non.

IV. Dạ dày cơ biến đổi cơ học, dạ dày tuyến có vai trò biến đổi hóa học trong quá trình tiêu hóa thức ăn

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về đặc điểm tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

II. Ở thú ăn thịt, thức ăn là thịt được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người.

III. Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn so với ruột non ở thú ăn thực vật.

IV. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào.

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

(1) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(2) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.

(3) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(4) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng phát triển.

(5) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật?

(1) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(2) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.

(3) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(4) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng phát triển.

(5) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

A. 1,2,4 

B. 1,3,5

C. 1,3,4

D. 1,4,5

Kiều Đông Du

Cho các mô tả sau đây về các vấn đề liên quan đến tiêu hóa ở động vật:

I. Có sự phân hóa răng cửa, răng nanh, răng hàm cao độ, răng nanh to, dài, sắc.

II. Ruột non thường ngắn và có dạ dày đơn, lớn, chứa được nhiều thức ăn.

III. Nhóm động vật này có hiện tượng tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học xảy ra trong ống tiêu hóa.

IV. Các tuyến tiêu hóa phối hợp với ống tiêu hóa trong việc thực hiện quá trình tiêu hóa hóa học.

Số các mô tả phù hợp với hoạt động tiêu hóa ở động vật ăn thịt là:

A.

B.

C. 3

D.

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

(1)Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn.

(2) ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(3) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.

(4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng phát triển.

(6) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

A.

B. 5

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về tiêu hóa ở gà, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I.     Vừa có tiêu hóa hóa học vừa có tiêu hóa cơ học.

II.   Dạ dạy tuyến nằm giữa diều và dạ dày cơ.

III. Tiêu hóa cơ học chủ yếu diễn ra ở dạ dày cơ.

IV. Diều là cơ quan dự trữ thức ăn.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Kiều Đông Du

- Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa ở người?

- Điền vào bảng 15 quá trình tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người (trả lời bằng cách đánh dấu X vào các cột tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học).

Kiều Đông Du

Điền dấu X vào các ô trống phù hợp ở bảng 22 về các quá trình tiêu hóa cơ học hoặc tiêu hóa hóa học ở động vật đơn bào, động vật có túi tiêu hóa và động vật có ống tiêu hóa.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa ở động vật đơn bào Tiêu hóa ở động vật có túi tiêu hóa Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa
Tiêu hóa cơ học      
Tiêu hóa hóa học      

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)