Kiều Đông Du

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì?

A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

D. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

Đỗ Khánh Chi
11 tháng 1 2018 lúc 8:10

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa?

(1) Trong túi tiêu hóa, thức ăn chỉ được biến đổi về mặt cơ học.

(2) Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim của lizoxom.

(3) Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

(4) Trong ngành ruột khoang, chỉ có thủy tức mới có cơ quan tiêu hóa dạng túi.

Kiều Đông Du

I. Tất cả các loài thú ăn thực vật đều có dạ dày 4 ngăn

III. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào và ngoại bào.

Kiều Đông Du

- Hãy mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa.

- Tại sao trong túi tiêu hóa, thức ăn sau khi được tiêu hóa ngoại bào lại tiếp tục tiêu hóa nội bào?

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về tiêu hóa ở động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Tiêu hóa chỉ là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng.

(2) Tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào là tiêu hóa ngoại bào.

(3) Ở động vật nhai lại, dạ múi khế là dạ dày chính thức.

(4) Ở người, thức ăn khi đến ruột không còn được tiêu hóa cơ học nữa

Kiều Đông Du

I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.

III. Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào.

Kiều Đông Du

I. Quá trình tiêu hóa luôn cần có xúc tác của các enzim thủy phân.

III. Ở người, vừa tiêu hóa nội bào vừa tiêu hóa ngoại bào.

IV. Tất cả các loài động vật ăn cỏ đều có dạ dày 4 ngăn

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật ?

(1) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(2) Ruột non ở thú ăn thịt ngắn hơn ở thú ăn thực vật.

(3) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(4) Tất cả các loài thú ăn động vật đều có manh tràng phát triển.

(5) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

Kiều Đông Du

(1) Ở thú ăn thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học trong dạ dày giống như ở người

(3) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) Một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

A. 1,2,4 

B. 1,3,5

C. 1,3,4

D. 1,4,5

Kiều Đông Du

Ở tiêu hóa nội bào, thức ăn được tiêu hóa trong?

A. không bào tiêu hóa.

B. túi tiêu hóa.

C. ống tiêu hóa.

D. không bao tiêu hóa sau đó đến túi tiêu hóa.

Kiều Đông Du

Hình bên là quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa của thủy tức. Em hãy chú thích cho các số trên hình bằng cách ghép với chữ cái tương ứng

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào trên thành túi tiết ra enzim tiêu hóa

d) Thức ăn đang tiêu hóa dở dang sẽ tiếp tục được tiêu hóa nội bào

e) Túi tiêu hóa

         

Phương án trả lời đúng là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d

B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c

C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d

D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d