Câu hỏi của Đào Thanh Hà - Hóa học lớp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Giải chi tiết giúp nhé :)


Câu 11: Nhỏ từ từ đến dư KOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và x mol ZnSO4 ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol). Giá trị của x (mol) là:

A. 0,4.             B. 0,6.             C. 0,7.             D. 0,65.

Câu 12: Dung dịch X chứa AlCl3, FeSO4 và ZnCl2. Cho luồng khí NH3 đến dư đi qua dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z. Cho luồng khí H2 dư đi qua Z nung nóng sẽ thu được chất rắn:

A. ZnO, Fe và Al2O3        B. Al2O3 , Fe.         C. Al, Fe và Zn                D. Fe, Zn và Al2O3

Câu 13: Cho 0,1 mol α-amino axit dạng H2NRCOOH (X) phản ứng hết với HCl tạo 12,55g muối. X là:

A. Alanin                B. Phenylalanin             C. Glixin           D. Valin

Câu 14: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ axetat.           B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.
C. Tơ tằm và tơ enang.             D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 15: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ , Ag+/Ag.Cặp chất không phản ứng với nhau là:

A. Cu và dung dịch AgNO3.                              B. Fe và dung dịch FeCl3.
C. dung dịch Fe(NO3)3 và dung dịch AgNO3.      D. Fe và dung dịch CuCl2.

 

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.