Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là?

A. Rễ.        

B. Thân.        

C. Lá.        

D. Quả

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 9 2018 lúc 6:53

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

A. Rễ

B. Thân

C. 

D. Quả

Kiều Đông Du

D. Ở tất cả các cơ quan của cơ thể.

Kiều Đông Du

D. Ở tất cả các cơ quan của cơ thể.

Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là

A. Ở rễ

B. Ở thân

C. Ở lá

D. Tất cả các cơ quan của cơ thể

Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

A. Rễ

B. Thân

C. Ở tất cả các cơ quan của cơ thể.

D.

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng trong số những phát biểu sau:

   I. Quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng là quá trình phân giải kị khí.

   II. Trong hô hấp sáng, enzim cacboxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza ôxi hóa RiDP đên CO2  xảy ra kế tiếp lần lượt ở các bào quan lục lạp à ti thể à perôxixôm.

   III. Nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất ở thực vật là ở lá.

   IV. Trong quá trình hô hấp, một lượng năng lượng dưới dạng nhiệt được giải phóng ra nhằm mục đích giúp tổng hợp các chất hữu cơ

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

   I. Nếu hô hấp của rễ bị ức chế thì sự xâm nhập nước vào rễ bị chậm và có thể bị ngừng.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

(1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ

(3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4