Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là?

A. Rễ.        

B. Thân.        

C. Lá.        

D. Quả

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 9 2018 lúc 6:53

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là

A. Rễ

B. Thân

C. 

D. Quả

Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là

A. Ở rễ

B. Ở thân

C. Ở lá

D. Tất cả các cơ quan của cơ thể

Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

A.

B. Thân

C. Rễ

D. Ở tất cả các cơ quan của cơ thể.

Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

A. Rễ

B. Thân

C. Ở tất cả các cơ quan của cơ thể.

D.

Kiều Đông Du

Nơi diễn ra sự hô hấp ở thực vật là:

A.

B. Thân

C. Rễ

D. Ở tất cả các cơ quan của cơ thể.

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu có nội dung đúng trong số những phát biểu sau:

   I. Quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng là quá trình phân giải kị khí.

   II. Trong hô hấp sáng, enzim cacboxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza ôxi hóa RiDP đên CO2  xảy ra kế tiếp lần lượt ở các bào quan lục lạp à ti thể à perôxixôm.

   III. Nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất ở thực vật là ở lá.

   IV. Trong quá trình hô hấp, một lượng năng lượng dưới dạng nhiệt được giải phóng ra nhằm mục đích giúp tổng hợp các chất hữu cơ

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về mối quan hệ giữa hô hấp và sự hấp thu nước, chất dinh dưỡng ở thực vật:

   I. Nếu hô hấp của rễ bị ức chế thì sự xâm nhập nước vào rễ bị chậm và có thể bị ngừng.

   II. Sự thiếu oxi trong đất làm cho cây hô hấp yếm khí thì có thể gây nên hạn sinh lí cho cây.

   III. Nếu hô hấp của rễ giảm thì sự hút khoáng của rễ cũng bị ngừng.

    IV. Quá trình hô hấp còn tạo ra các chất nhận để kết hợp với ion khoáng rồi đưa vào cây

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

(1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ

(2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau là đúng khi nói về hô hấp ở thực vật

1. Quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn phôi

2. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác nhau trong cơ thể

3. Phân giải kị khí bao gồm chu kỳ Crep  và chuỗi chuyền electron hô hấp

4. Ở phân giải kị khí và phân giải hiếu khí, quá trình phân giải glucose thành axit pyruvic đều diễn ra ở trong ti thể.

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN