Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là?

A. APG (axit photphoglixêric).

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

C. AM (axit malic).

D. Một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (axit ôxalôaxêtic - AOA).

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 1 2019 lúc 12:47

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

I. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C3 là ribulozo 1,5 điphotphat

II. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C4 là axit oxalo axetic.

III. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở sản phẩm cố định CO2 đầu tiêu đều là APG.

IV. Trong chu trình Canvin, hợp chất quan trọng nhất để tiến hành khử APG thành AlPG là NADPH.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật? :

I. Ở thực vật C­3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG.

II. Thực vật C4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.

IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật? :

I. Ở thực vật C­3 sản phẩm đầu tiên của giai đoạn cố định CO2 là hợp chất AlPG.

II. Thực vật C4 và thực vật CAM có 2 loại lục lạp ở tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

III. Sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn cố định CO2 ở thực vật CAM là một hợp chất 4C.

IV. Sản phẩm trong pha sáng của quá trình quang hợp gồm có ATP, NADPH, O2

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Sản phẩm quang hợp đầu tiên của con đường C4 là

A. APG (axit photphoglixêric)

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric)

C. AM (axit malic)

D. Một chất hữu cơ có 4 cacbon trong phân tử (axit ôxalôaxêtic - AOA)

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng, khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật?

I. Toàn bộ sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tạo ra các hợp chất hữu cơ.

II. Chu trình Canvin chỉ có ở thực vật C3, C4, không có ở thực vật CAM.

III. Trong pha sáng, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng.

IV. Sản phẩm trực tiếp của chu trình Canvin và đi ra khỏi chu trình là AlPG (Aldehit photphoglixeric).

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Kiều Đông Du

Nói về quá trình quang hợp ở thực vật, trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 1 – Sản phẩm cố định đầu tiên ở pha tối của thực vật CAM là hợp chất 4 cacbon.

 2 – Pha tối ở thực vật C4 và thực vật CAM đều diễn ra ở lục lạp tế bào bao bó mạch.

 3 – Cả 3 nhóm thực vật đều sử dụng chu trình Canvin để tổng hợp chất hữu cơ.

 4 – Ở cùng nồng độ CO2 và cường độ chiếu sáng các nhóm thực vật có cường độ quang hợp như nhau.

 5 – Thực vật C3 có hô hấp sáng nên năng suất thấp hơn so với thực vật C4.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Một phân tử glucôzơ bị ôxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng 2 quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Một phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ cho sơ đồ sau:

Từ sơ đồ trên ta có các phương án:

(1) I - quá trình lên men, sản phẩm tạo ra etylic hoặc axit lactic.

(2) II - quá trình hô hấp hiếu khí, sản phẩm tạo ra là ATP, CO2, H2O.

(3) III - quá trình hô hấp hiếu khí, sản phẩm tạo ra là CO2, H2O và năng lượng.

(4) IV - quá trình lên men, sản phẩm tạo ra là các chất hữu cơ. Tổ hợp đúng

A. (l), (4).

B. (l), (3).

C. (2), (4).

D. (2), (3).

Kiều Đông Du

Tìm câu phát biểu đúng

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là AOA

II. Chất nhận CO2 trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền thuộc nhóm thực vật CAM

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN