Kiều Đông Du

Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozơ là?

A. APG (axit photphoglixêric).    

B. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).

C. AlPG (alđêhit photphoglixêric).    

D. AM (axit malic).

Đỗ Khánh Chi
10 tháng 11 2017 lúc 5:56

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozơ là

A. APG (axit photphoglixêric)

B. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)

C. AlPG (alđêhit photphoglixêric)

D. AM (axit malic)

Kiều Đông Du

Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozo là:

A. AIPG (andehitphotpholixeric)

C. RiPD ( ribulozo -1,5- diphotphat)

D. AM (axitmalic)

Kiều Đông Du

Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozo là

A. AIPG (andehitphotpholixeric)

B. APG (axitphotphoglixeric)

C. RiPD ( ribulozo -1,5- diphotphat)

D. AM (axitmalic)

Kiều Đông Du

Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin đề khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là:

A. RiDP (ribulôzơ - 1.5 - điphôtphat)

B. APG (axit phốtphoglixêric).

C. AlPG (anđêhit photphoglixêric)

D. AM (axit malic).

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm đầu tiên trong pha tối của nhóm thực vật C3 là ribulozo 1,5 điphotphat

III. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở sản phẩm cố định CO2 đầu tiêu đều là APG.

Kiều Đông Du

Chất được tách ra khôi chu trình Canvin đề khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là:

A. RiDP (ribulôzơ - 1.5 - điphôtphat).

B. APG (axit phốtphoglixêric).

C. AlPG (anđêhit photphoglixêric)

D. AM (axit malic).

Kiều Đông Du

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

Kiều Đông Du

Các chất được tách ra khỏi chu trình Calvin để khởi đầu cho tổng hợp glucose là

A. AlPG (Aldehit phosphogliceric)

B. APG (Acid phosphogliceric)

C. RiDP (Ribulose – 1,5 diphosphaste)

D. AM (acid malic)

Kiều Đông Du

I. Toàn bộ sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tạo ra các hợp chất hữu cơ.

III. Trong pha sáng, quang năng được chuyển hóa thành hóa năng.

IV. Sản phẩm trực tiếp của chu trình Canvin và đi ra khỏi chu trình là AlPG (Aldehit photphoglixeric).

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4