Kiều Đông Du

Sản phẩm của pha sáng gồm?

A. ATP, NADPH VÀ O2.     

B. ATP, NADPH VÀ CO2.

C. ATP, NADPVÀ O2.    

D. ATP, NADPH.

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 12 2017 lúc 9:38

Đáp án: A

Bình luận (0)