Kiều Đông Du

Sản phẩm của pha sáng gồm?

A. ATP, NADPH VÀ O2.     

B. ATP, NADPH VÀ CO2.

C. ATP, NADPVÀ O2.    

D. ATP, NADPH.

Đỗ Khánh Chi
4 tháng 12 2017 lúc 9:38

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

  A - CO2 và ATP.

  B - Năng lượng ánh sáng,

  C - Nước và O2.

  D - ATP và NADPH.

Kiều Đông Du

(1) Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

(1) Pha sáng là oxy hóa nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADHP, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

(3) Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH, O2

(4) Pha sáng xảy ra cả ngày lẫn đêm

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Kiều Đông Du

Có mấy nội dung sau đây là đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

(2)   Pha sáng là pha khử CO2 nhờ ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển

Kiều Đông Du

Khi nói về pha sáng của quang hợp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Quang phân li nước diễn ra trong xoang của tilacôit.

   II. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối là NADPH và ATP.

   III. Ôxi được giải phóng từ quá trình quang phân li nước.

   IV. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Kiều Đông Du

Dưới đây là bảng phân biệt hai pha của quá trình quang hợp nhưng có hai vị trí bị nhầm lẫn. Em hãy xác định đó là hai vị trí nào ?

Đặc điểm Pha sáng Pha tối
Nguyên liệu 1. Năng lượng ánh sáng, H2O, NADP, ADP 5. CO2, NADPH và ATP
Thời gian 2. Xảy ra vào ban ngày và ban đêm 6. Xảy ra vào ban ngày
Không gian 3. Các phản ứng xảy ra trên màng tilacôit của lục lạp 7. Các phản ứng xảy ra ở chất nền (strôma) của lục lạp
Sản phẩm 4. NADPH, ATP và oxi 8. Các hợp chất hữu cơ

Phương án trả lời đúng là:

A. 4 và 5.    

B. 3 và 7.    

C. 2 và 6.    

D. 5 và 8.

Kiều Đông Du

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng.

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Kiều Đông Du

Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. Phân từ O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

   II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử CO2.

   III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.

    IV. Pha tối cung cấp NADP+ và glucôzơ cho pha sáng

A. 1

B. 3

C. 4.

D. 2.

Kiều Đông Du

I. Để tạo ra được một phân tử C6H12O6 cần có sự tham gia của 12 phân tử H2O.

III. Sản phẩm của phá sáng chuyển cho pha tối là ATP và NADPH.

IV. Ở thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên của quá trình quang hợp là PEP.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

I. Phân tử O2 được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử H2O.

III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

D. 2