Hoàng Gia Bảo

Ý nghĩa của việc phân chia các vùng nông nghiệp là

 

A. Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho mỗi gia đình.


 

B. Tự cung, tự cấp các sản phẩm nông nghiệp trong vùng.


 

C. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.


 

D. Loại bỏ được tinh bấp bênh, không ổn định trong sản xuất nông nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
17 tháng 8 2019 lúc 5:46

Giải thích: Việc phân chia thành các vùng nông nghiệp thường dựa vào các đặc điểm sinh thái (khí hậu, thổ nhưỡng, sông ngòi,…) nên phân chia các vùng sinh thái có ý nghĩa trong việc phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Các điều kiện tự nhiên quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp là

A. Đất, nước, sinh vật

B. Đất, nước, khí hậu

C. Nước, khí hậu, sinh vật

D. Khí hậu, sinh vật, khoáng sản

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuôi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định.

C. công nghiệp chế biến ngày càng phát triển.

D. dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghệ sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là: trang trại, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nông nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Tình hình phân bố các cơ sở công nghiệp, trình độ phát triển kinh tế của các vùng, quan hệ kinh tế giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ không quy định

A. tốc độ vận tải

B. các loại hình vận tải

C. mật độ mạng lưới giao thông vận tải

D. hướng và cường độ của các luồng vận chuyển

Hoàng Gia Bảo

Việc đưa chăn nuoi trở thành ngành chính trong sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển là không dễ thực hiện vì

A. Dân đông, nhu cầu lương thực lớn

B. Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi khá ổn định

C. Công nghiệp chế biến ngày càng phát triển

D. Dịch vụ thú y, giống còn hạn chế, công nghiệp sinh học ngày càng phát triển

Hoàng Gia Bảo

Từ nền kinh tế nông nghiệp là chính, chuyển sang nền kinh tế sản xuất công nghiệp được gọi là gì?

A. Quá trình công nghiệp hóa

B. Quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp

C. Tăng nguồn lao động

D. Các ý trên đều đúng

Hoàng Gia Bảo

Các nhân tố kinh tế- xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bổ nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Trong sản xuất nông nghiệp cần hiểu biết và tôn trọng các quy luật tự nhiên vì

 

A. Nông nghiệp trở thành nhanh sản xuất hàng hóa.


 

B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.


 

C. Quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.


 

D. Con người không thể làm thay đổi được tự nhiên


 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN