Hoàng Gia Bảo

 

A. Năng suất cây trồng.


 

C. Quy mô srn xuất nông nghiệp.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 9 2018 lúc 10:56

Hướng dẫn: Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Chất lượng của đất ảnh hưởng tới năng suất cao trồng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu

A. Đất đai

B. Nước

C. Sinh vật

D. Khí hậu

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển cà phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố

A. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sang

B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.

C. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.

D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng

Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp được trồng chủ yếu trên loại đất nào sau đây?

A. Đất phèn

B. Đất mặn

C. Đất feralit

D. Đất cát biển

Hoàng Gia Bảo

Em hãy nêu ví dụ để chứng minh ảnh hưởng của các nhân tố đối với phân bố nông nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Hiện nay nhân tố nào quan trọng với sự phân bố công nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp do:

A. Tư liệu sản xuất

B. Đối tượng lao động

C. Quyết định cơ cấu cây trồng

D. Khả năng phát triển nông nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển và phân bố của sinh vật?

Hoàng Gia Bảo

Các nhân tố kinh tế- xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bổ nông nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng tới phân bố công nghiệp?

A. Vị trí địa lí

B. Đất

C. Dân cư, kinh tế - xã hội

D. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

Hoàng Gia Bảo

Các ngành công nghiệp khai khoáng thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố

A. Gần nguồn nước

B. Gần đầu mối giao thông

C. Gần nguồn khoáng sản

D. Gần các khu dân cư