đào thị thúy

 

Chiếu lần lượt 3 bước song theo tỉ lệ     λ­­­1: λ­­­2: λ­­­3=6:3:4 vào catốt của một tế bào quang điện  thì nhận được các quang diện từ có vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ v1;v2:v­­3 =1:3:k trong đố k bằng bao nhiêu ---

đào thị thúy
25 tháng 3 2015 lúc 23:36

\(\sqrt{5}\)

Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
27 tháng 3 2015 lúc 16:12

Câu hỏi liên quan đến ý này: http://edu.olm.vn/hoi-dap/question/15397.html

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ λ 1 : λ 2 : λ 3 = 1 : 2 : 1 , 5  vào catôt của một tế bào quang điện thì nhận được các êlectron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ v 1 : v 2 : v 3 = 2 : 1 : k , với k bằng:

A.  3

B.  1 3

C.  2

D.  1 2

Hoàng Đức Long

Lần lượt chiếu vào catốt của một tế bào quang điện các bức xạ điện từ gồm bức xạ có bước sóng λ 1 = 0 , 26 μ m và bức xạ có bước sóng λ 2 = 1 , 2 λ 1 thì vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện bứt ra từ catốt lần lượt là v 1 , v 2 với v 2 = 3 4 v 1 . Giới hạn quang điện λ 0 của kim loại làm catốt này là

A .   1 , 00 μ m

B .   1 , 45 μ m

C .   0 , 42 μ m

D .   0 , 90 μ m

Hoàng Đức Long

Giới hạn quang điện của một kim loại làm catốt của tế bào quang điện λ 0 = 0 , 5 μ m . Biết vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là  3 . 10 8 m / s  và  6 , 625 . 10 - 34 (J.s). Chiếu vào catốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng  λ = 0 , 35 μ m , thì động năng ban đầu cực đại của êlectrôn (êlectron) quang điện là

A.  1 , 7 . 10 - 19 J

B.  70 . 10 - 19 J

C.  0 , 7 . 10 - 19 J

D.  17 . 10 - 19 J

Hoàng Đức Long

Kim loại làm catốt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ 0 . Chiếu lần lượt tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ 1  = 0,4 μm và λ 2  = 0,5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bắn ra khác nhau 1,5 lần. Cho biết năng lượng của một photon khi chiếu tới bề mặt catốt của tế bào quang điện thì bị hấp thụ hoàn toàn, năng lượng đó dùng để cung cấp cho electron ở bề mặt công thoát và cung cấp cho electron đó một động năng ban đầu cực đại. Giới hạn quang điện  λ 0  là

A. 0,6 μm.

B. 0,625 μm.

C. 0,775 μm.

D. 0,25 μm.

Hoàng Đức Long

Chiếu các bức xạ λ , λ 2 , λ 4  vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện lần lượt là v,2v,nv. Giá trị của n là

A. 5

B .   5

C . 10

D . 6

Hoàng Đức Long

Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện   λ 0 . Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ 1 = 0 , 4 μ m và  λ 1 = 0 , 5 μ m thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của  λ 0  

A. 0 , 515 μ m

B.  0 , 545 μ m

C.  0 , 595 μ m

D.  0 , 585 μ m

Hoàng Đức Long

Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ 0 . Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng  λ 1 = 0 , 4 μ m ; λ 2 = 0 , 5 μ m thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của λ 0  

A. 0,585 μm

B. 0,545 μm

C. 0,595 μm

D. 0,515μm

Hoàng Đức Long

Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện  λ 0   . Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng   λ 1 = 0 , 4 μm và   λ 2 = 0 , 5 μm thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của  λ 0  

A. 0,585 μm

B. 0,545 μm

C. 0,595 μm

D. 0,515μm

Hoàng Đức Long

Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện λ 0 . Lần lượt chiếu tới bề mặt catốt hai bức xạ có bước sóng λ 1   =   0 , 4   μ m và λ 2   =   0 , 5   μ m thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của λ 0 là

A. 0,585 μm

B. 0,545 μm

C. 0,595 μm

D. 0,515μm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN