Hoàng Gia Bảo

Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

 

A. Năng suất cây trồng.


 

B. Sự phân bố cây trồng.


 

C. Quy mô sản xuất nông nghiệp.


 

D. Tất cả yếu tố trên.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
12 tháng 11 2018 lúc 10:40

Hướng dẫn: Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới quy mô sản xuất nông nghiệp.

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu

A. Đất đai

B. Nước

C. Sinh vật

D. Khí hậu

Hoàng Gia Bảo

Cây công nghiệp được trồng chủ yếu trên loại đất nào sau đây?

A. Đất phèn

B. Đất mặn

C. Đất feralit

D. Đất cát biển

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển cà phân bố của sinh vật, chủ yếu thông qua các yếu tố

A. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sang

B. Nhiệt độ, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.

C. Khí áp, nước, độ ẩm không khí, ánh sáng.

D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng

Hoàng Gia Bảo

Đất trồng là yếu tố không thể thay thế được trong nông nghiệp do:

A. Tư liệu sản xuất

B. Đối tượng lao động

C. Quyết định cơ cấu cây trồng

D. Khả năng phát triển nông nghiệp

Hoàng Gia Bảo

Tăng sản lượng nông nghiệp chủ yếu do mở rộng diện tích đất trồng trọt đó là hình thức?

A. Quảng canh

B. Xen canh

C. Thâm anh

D. Xen canh và thâm canh

Hoàng Gia Bảo

Khái quát các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. Hiện nay nhân tố nào quan trọng với sự phân bố công nghiệp?

Hoàng Gia Bảo

Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng tới phân bố công nghiệp?

A. Vị trí địa lí

B. Đất

C. Dân cư, kinh tế - xã hội

D. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

Hoàng Gia Bảo

Em hãy nêu ví dụ để chứng minh ảnh hưởng của các nhân tố đối với phân bố nông nghiệp.

Hoàng Gia Bảo

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng là ngành ít chịu ảnh hưởng lớn của nhân tố nào sau đây?

A. Giao thông vận tải

B. Thị trường tiêu thụ

C. Nguồn nguyên liệu

D. Lao động

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN