Nguyễn Duy Linh

Hấp thụ hết 20,16 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa KOH a (mol/l), NaOH b (mol/l) và K2CO3 a (mol/l) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b gần bằng giá trị nào sau đây nhất?

Xóa Câu Hỏi Cũ
Xóa Câu Hỏi Cũ 20 tháng 11 2018 lúc 20:41

Xóa câu hỏi cũ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M và NaOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,6

B. 1,4

C. 1,0

D. 1,2

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là 

A. 1,4

B. 1,0.

C. 1,2

D. 1,6

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 1,6

B. 1,2

C. 1,0

D. 1,4

Nguyễn Hoàng Nam

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của X là

A. 1,6

B. 1,2

C. 1,0

D. 1,4

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN