Pham Van Tien

Tính biến thiên nội năng khi làm bay hơi 10g nước ở 200C. Chấp nhận hơi nước như khí lý tưởng và bỏ qua thể tích nước lỏng. Nhiệt hóa hơi của nước ở 200C bằng 2451,824 J/g.

Đinh Quốc Toản
12 tháng 3 2015 lúc 4:23

10(g) H2O(L)-----------------H2O(H)

Nhiệt của quá trình là:Q=10x2415.824=24158.24(J)

Theo điều kiện đề bài cho:hơi nước như khí lý tưởng

giả sử quá trình tiến hành ở điều kiện áp suất thường p=1atm,Ta có

PV=nRT =>V=nRT/P=10x0.082x293/18x1=13.35(l)

Công của quá trình là công giãn nở thể tích trong điều kiện đẳng áp

A=P(VH-VL)=1X13.35(J)

Nội năng =Q-A=24158.24-13.35=24144.9(J)

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đông
12 tháng 3 2015 lúc 0:51

-Công của sự giản nở khí lý tưởng từ thể tích V1 đến V2 ở nhiệt độ không đổi :

A=-P(V2-V1)=-PΔV=-P(Vh-Vl)=-PVh  (1)

-Theo phương trình trạng thái khí lý tưởng ,ta có:

PV=nRT    =>V=\(\frac{m}{M}.\frac{RT}{P}=\frac{10}{18}.\frac{0,082.293}{1}=13,35\left(l\right)\left(2\right)\)

Thay(2) vào (1) ta có: A=-13,35.1atm=-13,35.24,2(cal)=-13,35 .24,2 .4,1858(J)=-1352,31(J)

-Q=\(\lambda_{hh}.10=24518,24\left(J\right)\)

-Biến thiên nội năng ΔU Khi làm bay hơi 10 g nước :

ΔU=Q+A

     =24518,24-1352,31=23165,93(J).

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Hoàng Hải
13 tháng 3 2015 lúc 23:30

Ta có pt: 10(g) H2O(L)-----------------H2O(H)

Nhiệt của quá trình là:Q=10x2415.824=24158.24(J)

Theo đề bài cho: hơi nước như khí lý tưởng nên giả sử quá trình tiến hành ở điều kiện áp suất thường p=1atm,

Ta có: Phương rình trạng thái khí lý tưởng: PV=nRT =>V=nRT/P=10x0.082x293/18x1=13.35(l)

Công của quá trình là công giãn nở thể tích trong điều kiện đẳng áp

A=P(VH-VL)=1X13.35(J)

 Suy ra nội năng =Q-A=24158.24-13.35=24144.9(J)

Bình luận (0)
Phạm Quý Lộc
13 tháng 3 2015 lúc 23:47

10g H2O (20oC, l) -> 10g H2O (20oC, h)

Nhiệt hóa hơi của nước ở 20oC là 2451,824 J/g

=> Để hóa hơi 10g nước cần cấp nhiệt lượng: Q=2451,824.10=24518,24 (J)

Chấp nhận hơi nước là khí lý tưởng nên nó tuôn theo phương trình pV=nRT (p=1atm)

=> Vh\(\frac{10.0,082.293}{18.1}\)=13,35 (l)

Công sinh ra: A=P.\(\Delta\)V bỏ qua thể tích nước lỏng => A=P.Vh=1.13,35=13,35 (J)

=> Biến thiên nội năng: \(\Delta\)U=Q-A=24518,24-13,35=24504,89 (J)

Bình luận (0)
LƯƠNG HỮU QUYỀN
14 tháng 3 2015 lúc 23:19

Biến thiên nội năng khi làm bay hơi 10g H2O là:

dentaU = Q - A

Q=2451,824\(\times\)10 = 24518,24 J

A= PdentaV=P(V2 – V1)=PV2=nRT=10\(\times\)8,314\(\times\)293/18=1353,33 J

Vậy dentaU = 24518,24-1353,33=23164,91 J

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN