Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, tụ điện C , và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp, được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi . khi điều chỉnh điện trở của biến trở ở giá trị nào đó thì điện áp hiệu dụng đo được trên biến trở, tụ điện và cuộn cảm lần lượt là 50V, 90V, 40V. nếu điều chỉnh để giá trị điện trở của biến trở gấp đôi so với lúc đầu thì điện áp hiệu dụng trên biến trở sẽ là

A.25V                                     B.100V                                   C.20 căn 10                                           D.50 căn 2

Hà Đức Thọ
9 tháng 3 2015 lúc 17:21

Ban đầu, ta có: \(R:Z_C:Z_L=5:9:4\)

Điện áp của mạch: \(U=\sqrt{50^2+\left(90-40\right)^2}=50\sqrt{2}V\)

Không mất tính tổng quát, ta có thể lấy \(\begin{cases}R=5\Omega\\Z_C=9\Omega\\Z_L=4\Omega\end{cases}\)

Điều chỉnh biến trở tăng gấp đôi, ta có: \(\begin{cases}R'=10\Omega\\Z_C=9\Omega\\Z_L=4\Omega\end{cases}\)

Điện áp biến trở lúc này: \(U_R=I.R=\frac{U}{Z}R=\frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{10^2+\left(9-4\right)^2}}10=20\sqrt{10}V\)

Đáp án C.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bảo Nguyễn

Bài 1: Mạch điện gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm r=10Ω và tụ điện C. Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1=15Ω và R2=39Ω thì mạch tiêu thụ công suất như nhau. Để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại thì R bằng bao nhiêu?

Bài 2: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm ba phần tử: Điện trở R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là u=100\(\sqrt{2}\) cos(100πt + π/6) (V), R=100Ω, C=(10-4)/(2π), vôn kế lí tưởng. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho vôn kế chỉ cực đại, giá trị đó của L là bao nhiêu?

Bài 3: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C ghép nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=100\(\sqrt{3}\) V vào hai đầu đoạn mạch. Khi I biến thiên, có một giá trị của L làm UmaxL, lúc đó thấy UC = 200V. Hiệu điện thế trên cuộn dây thuần cảm đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu?

Bài 4: Đặt điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB là: u=120\(\sqrt{2}\) cosωt (V). Khi G là ampe kế lí tưởng thì nó chỉ \(\sqrt{3}\) A. Khi thay G bằng vôn kế lí tưởng thì nó chỉ 60V, lúc đó điện áp giữa hai đầu MB lệch pha 600 so với điện áp giữa hai đầu AB. Tìm tổng trở của cuộn dây.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN