Pham Van Tien

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CẤU TẠO CHẤT GIỮA KỲ (đáp án đúng là đáp án được gạch chân)

[<br>]

Đối với nguyên tử Nitơ, hãy áp dụng các qui tắc Slater để xác định điện tích hiệu dụng Z* đối với electron 1s, 2s và 2p.

A. 6,7 và 3,9               B. 7,7 và 4,55              C. 6,7 và 4,55              D. 7,7 và 2,9

[<br>]

Cấu hình electron đúng của các nguyên tố 47Ag, 79Au theo phân mức năng lượng tương ứng là:

A. [Kr]4d105s1 và [Xe]4f145d106s1                  B. [Kr]5s14d10 và [Xe]6s14f145d10      

C. [Kr]5s14d10 và [Kr]6s14f145d10                   D. [Xe]5s14d10 và [Xe]6s14f145d10

[<br>]

Cho biết dạng lai hóa của nguyên tử O và Ni trong các hợp chất sau: H2O, Ni(CN)42-.

A. sp2 và d2sp3                        B. sp3 và dsp2                  C. sp3 và d2sp3             D. sp và d2sp3

[<br>]

Cho phân tử C4H4 mạch vòng. Dựa vào phương pháp MO-Hückel hãy xác định các năng lượng electron \(\pi\) theo thứ tự E1 < E2 < E3 < …

A. E1 = α + 1,414β; E2 = α; E3 = α;E4 = α - 1,414β                

B. E1 = α - 2β; E2 = α; E3 = α; E4 = α + 2β

C. E1 = α + 1,686β; E2 = α + 0,686β; E3 = α - 1,686β; E4 =    α - 0,686β       

D. E1 = α + 2β; E2 = α; E3 = α; E4 = α - 2β

[<br>]

Số hạng cơ bản của nguyên tử Cu và ion Cu2+ tương ứng là:

A. 2S1/22D5/2                       B. 3S1/24D3/2                               C. 2S1/23F3/2            D. 2S1/24D 1/2

[<br>]

Trong các hợp chất cho dưới đây, những hợp chất nào có chứa liên kết bán cực?

A. CO, NO, SO2         B. CO, NO, HNO3     C. NO, HNO3, CO2    D. NO, CO, CO2

[<br>]

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do

A. sự góp chung các lectron hóa trị giữa hai nguyên tử.

B. các ion mang điện trái dấu hút nhau trong mạng lưới tinh thể.

C. đám khí electron bao bọc các ion dương của kim loại.

D. một nguyên tử nhường cặp electron dùng chung cho nguyên tử còn lại.

[<br>]

Một trong những hạn chế của thuyết cơ học kinh điển là

A. không phân biệt được bốn loại liên kết: ion, cộng hóa trị, kim loại và giữa các phân tử.

B. không giải thích được nguồn gốc của lực hút trong liên kết ion.

C. không xây dựng được mô hình tương tác giữa các nguyên tử

D. không giải thích được tại sao có sự tồn tại của các ion như H2+, He2+,…

[<br>]

Một vi hạt chuyển động trong giếng thế một chiều, có độ rộng a = 10 nm, được mô tả bởi một hàm sóng: ᴪ = \(\sqrt{\frac{2}{a}}sin\frac{\pi}{a}x\) với n = 1. Xác định xác suất tìm thấy vi hạt trong khoảng x = 9,9 nm đến 10 nm.

A. 6,56.10-6     B. 0,002                      C. 6,65.10-6                             D. 0,01

[<br>]

Trong những hàm dưới đây, hàm nào là hàm riêng của toán tử d2/dx2?

A. kx2                          B. ekx                                    C. esinx             D. sinkx

[<br>]

Hãy tính số sóng của vạch phổ đầu tiên trong dãy Paschen. Cho biết hằng số Rydberg RH = 109678 cm-1

A. 82258,5 cm-1                      B. 109678 cm-1

C. 5331,57 cm-1                       D. 27419,5 cm-1

[<br>]

Muốn cho trạng thái lai hóa tồn tại bền, cần phải thỏa mãn các điều kiện nào sau đây?

1. Năng lượng của các orbital tham gia lai hóa phải gần nhau.

2. Mật độ các đám mây lai hóa phải lớn.

3. Các orbital lượng tử phải chứa số lẻ electron hóa trị.

4. Xen phủ giữa các đám mây lai hóa với các đám mây của các nguyên tử tham gia liên kết phải mạnh.

A. 1,2,3                       B. 2,3,4                       C. 1,3,4                       D. 1,2,4

[<br>]

Bản chất của liên kết cộng hóa trị là

A. các nguyên tử tham gia liên kết góp chung cặp electron hóa trị.

B. tương tác giữa các hạt mang điện tích (hạt nhân và electron).

C. các đám mây electron xen phủ với nhau để tạo liên kết giữa các nguyên tử.

D. liên kết được hình thành từ các orbital s-s, s-p hoặc p-p.

[<br>]

Cấu hình electron của phân tử NH3

A. ss2sx2sy2z2            B. ss2x2y2nz2             C. ss2sx2sy2σx*2           D. ss2sx2sy2nz2

[<br>]

Qui tắc Hund chỉ ra rằng

A. các electron khi điền vào các ô lượng tử đều ở trạng thái độc thân.

B. các electron khi điền vào các ô lượng tử sẽ điền theo thứ tự năng lượng từ thấp lên cao.

C. trong cùng một ô lượng tử không thể tồn tại hai electron mà có cùng cả 4 số lượng tử.

D. nếu phân lớp ngoài cùng chưa đạt trạng thái bão hòa thì các electron sẽ điền vào các ô lượng tử sao cho tổng spin là lớn nhất.

[<br>]

Nguyên lý Pauli chỉ ra rằng

A. các electron khi điền vào các ô lượng tử đều ở trạng thái độc thân.

B. các electron khi điền vào các ô lượng tử sẽ điền theo thứ tự năng lượng từ thấp lên cao.

C. trong cùng một ô lượng tử không thể tồn tại hai electron mà có cùng cả 4 số lượng tử.

D. nếu phân lớp ngoài cùng chưa đạt trạng thái bão hòa thì các electron sẽ điền vào các ô lượng tử sao cho tổng spin là lớn nhất.

[<br>]

Tính bậc liên kết p23 cho phân tử butađien, biết rằng trạng thái của electron pi được mô tả bởi các hàm sóng như sau:

I = 0,3717ᴪ1 + 0,6016ᴪ2 + 0,6016ᴪ3 + 0,3717ᴪ4; ᴪII = 0,6016ᴪ1 + 0,3717ᴪ2 - 0,3717ᴪ3 - 0,6016ᴪ4;

III = 0,6016ᴪ1 - 0,3717ᴪ2 - 0,3717ᴪ3 + 0,6016ᴪ4; ᴪIV = 0,3717ᴪ1 - 0,6016ᴪ2 + 0,6016ᴪ3 - 0,3717ᴪ4;

A. 0,894                                  B. 0,447                      C. 1,707                      D. 0,394

[<br>]

Một hòn bi có khối lượng là 3 gam, được bắn đi với tốc độ vào khoảng 35,0000001 và 35,000000 m/s. Hãy xác định độ bất định nhỏ nhất về vị trí của viên đạn này?

A. 3,516.10-25 m          B. 0,512.10-28 m          C. 0,557.10-28 m          D. 5,234.10-27 m

[<br>]

Tính bước sóng của electron chuyển động trong nguyên tử He+ với vận tốc khoảng 2.107 m/s?

A. 0,364 Ǻ                  B. 7,2 Ǻ                      C. 3,64 Ǻ        D. 364 Ǻ

[<br>]

Dựa vào công thức số sóng: 1/λ = RH(1/nt2 - 1/nc2). Hãy tính hằng số Rydberg cho vạch phổ màu tím Hδ có bước sóng λ = 4107 Å.

A. 109569 cm-1           B. 109195 cm-1                        C. 109197 cm-1                        D. 109193 cm-1

[<br>]

Tính năng lượng electron 1s và 2p của nguyên tử Bo ở trạng thái cơ bản?

A. - 300,424 eV; -22,984 eV; B. - 306,42 eV; -30,4 eV;  C. - 406,5 eV; -50,4 eV; D. - 300,5 eV; -70,4 eV;

[<br>]

Cho các chất CH4, C6H6, [Ni(CN)4]2-, [Fe(CN)6]3-, [PtCl4]2-, [Co(NH3)6]3+, [FeCl4]-. Trong số các chất đó, có bao nhiêu chất mà nguyên tử trung tâm có kiểu lai hóa dsp2.

A. 2     B. 3     C. 4     D. 5

[<br>]

Sự tổ hợp tuyến tính các orbital nguyên tử ᴪ1s(a) và ᴪ1s(b) của hai nguyên tử hyđro a và b cho hai orbital phân tử: ᴪ+ = C+(ᴪ1s(a) + ᴪ1s(b)) và ᴪ- = C-(ᴪ1s(a) - ᴪ1s(b)). Từ điều kiện chuẩn hóa của hàm sóng, hãy xác định các hệ số C+ và C-?

A. 0,7071; 0,7071       B. 1,4142; 1,4142       C. 0,7071; - 0,7071     D. 1,4142; - 1,4142

[<br>]

Cho phân tử CH2 = CH - CH = C = C = CH2 chuyển động trong giếng thế một chiều có chiều rộng là r. Tính năng lượng electron pi trong toàn khung phân tử? Cho biết chiều dài giữa 2 nguyên tử cacbon là 1,4 Å, hằng số planck h = 6,625.10-34 J.s và khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg.

A. 1,134.103 (kJ/mol)  B. 1,124.103 (kJ/mol)  C. 1,114.103 (J/mol)    D. 1,144.103 (kJ/mol)

[<br>]

Cho phân tử CH2 = CH - CH = C = C = CH2 chuyển động trong giếng thế một chiều có chiều rộng là r. Xác định số sóng (cm-1) của phổ hấp thụ khi một electron chuyển từ MO bị chiếm cao nhất (HOMO) lên MO trống chưa bị chiếm thấp nhất (LUMO)? Cho biết chiều dài giữa 2 nguyên tử cacbon là 1,4 Å, hằng số planck h = 6,625.10-34 J.s và khối lượng electron me = 9,1.10-31 kg.

A. 28426.5 cm-1          B. 28126.4 cm-1           C. 28226.5 cm-1           D. 28336.5 cm-1

[<br>]

Hãy tính bước sóng liên kết De Broglie và rút ra kết luận cho các trường hợp sau:

a) Một vật có khối lượng 1 kg, chuyển động với vận tốc 1 cm/s.

b) Một nguyên tử C chuyển động với vận tốc 2200 m/s. Cho biết C = 12. 1m2 = 1 J.s2/kg.

A. λa = 6,625.10-32 (m); λb = 0,151 (Å)           B. λa = 6,625.10-30 (m); λb = 1,25 (Å) C. λa = 0,6625.10-31 (m); λb = 1,25 (Å)       D. λa = 6,625.10-31 (m); λb = 12,5 (Å)

[<br>]

Phương pháp MO cho thấy, cấu trúc electron của N2 và CO giống nhau. Hãy tính độ bội và cho biết từ tính của phân tử CO?

A. D = 3; nghịch từ.    B. D = 3; thuận từ.      C. D = 2; nghịch từ.    D. D = 2; thuận từ.

[<br>]

Hệ phương trình thế kỷ gồm 3 phương trình sau đây là của phân tử nào?

xc1 + c2 + c2 = 0; c1 + xc2 + c3 = 0; c1 + c2 + xc3 = 0.   

A. cyclo-C3H4             B. C3H3           C. C3H6           D. C3H5

[<br>]

Các AO muốn tổ hợp...

Nguyễn Văn Điềm
8 tháng 3 2015 lúc 11:56

124

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN