Ngô Thị Minh Thúy

Có ai giải thích cho mình tại sao buta-1,3-dien có 5 electron \(_{ }\Pi\)mà C4H4 (1 vòng tam giác nối đôi với 1 cacbon,trong vòng tam giác có 1 nối đôi) lại có 4 electron \(_{ }\Pi\)

Xóa Câu Hỏi Cũ
20 tháng 11 2018 lúc 20:41

Xóa câu hỏi cũ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Metol C 10 H 20 và menton C 10 H 18 O   chúng đều có trong tinh dầu bạc hà. Biết phân tử metol không có nối đôi, còn phân tử menton có 1 nối đôi. Vậy kết luận nào sau đây là đúng?

A. Metol và menton đều có cấu tạo vòng.

B. Metol có cấu tạo mạch hở, menton có cấu tạo vòng.

C. Metol và menton đều có cấu tạo mạch hở.

D. Metol có cấu tạo vòng, menton có cấu tạo mạch hở.

Nguyễn Hoàng Nam

Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng (6 cạnh) và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Vitamin A công thức phân tử C 20 H 30 O , có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi (π) trong phân tử, trong đó có một este đơn chức là este của axit metacrylic và hai este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E bằng O2 thu được 0,37 mol H2O. Mặt khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5 M , thu được hỗn hợp X gồm các muối của các axit cacboxylic không no, nó cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, hai ancol không no, đơn chức có khối lượng m1 gam và một ancol no, đơn chức có khối lượng m2 gam. Tỉ lệ m1 : m2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,7

B. 2,9

C. 1,1

D. 4,7

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm hai este mạch hở, có cùng số lien kết pi trong phân tử, trong đó có một este đơn chức là este của axit metacrylic và một este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E thu được 0,37 mol H2O. Biết 12,22 gam E mất màu vừa đủ 0,19 mol Br2 trong dung dịch. Nếu cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu được hai muối của axit cacboxylic, có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp X gồm ba ancol đơn chức bậc một trong đó có một ancol không no và hai ancol no. Thành phần % khối lượng của ancol có phẩn tử khối lớn nhất trong X là

A. 47,77%.

B. 26,75%.

C. 36,62%.

D. 55,25%.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Khi đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X bất kì, nếu thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken.

(b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon.

(c) Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.

(e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

(g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng bebzen trong phân tử.

(h) Phenol có tính axit yếu nên làm quỳ tím hóa đỏ.

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất X có thành phần gồm C, H, O chứa vòng benzen. Cho 1,38 gam X vào 72 ml dung dịch NaOH 0,5M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,45 gam X cần vừa đủ 3,92 lít O2 (đktc), thu được 7,7 gam CO2. Biết X có công thức tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của m là

A. 2,46

B. 2,64

C. 2,22

D. 2,28.

Nguyễn Hoàng Nam

Hợp chất X có công thức phân tử C6H8O6. X phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 và phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 theo tỉ lệ 1 : 6. X không phản ứng với NaHCO3. Có các kết luận sau:

    (1) X có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.                             (2) X có chứa nhóm chức axit cacboxylic.

    (3) X có nhóm chức este.                                (4) X có phản ứng với Na.

    (5) X là hợp chất đa chức.                               (6) X chứa liên kết ba đầu mạch.

Số kết luận đúng về X là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)