Ngô Thị Minh Thúy

Có ai giải thích cho mình tại sao buta-1,3-dien có 5 electron \(_{ }\Pi\)mà C4H4 (1 vòng tam giác nối đôi với 1 cacbon,trong vòng tam giác có 1 nối đôi) lại có 4 electron \(_{ }\Pi\)

Xóa Câu Hỏi Cũ
20 tháng 11 2018 lúc 20:41

Xóa câu hỏi cũ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Metol C 10 H 20 và menton C 10 H 18 O   chúng đều có trong tinh dầu bạc hà. Biết phân tử metol không có nối đôi, còn phân tử menton có 1 nối đôi. Vậy kết luận nào sau đây là đúng?

A. Metol và menton đều có cấu tạo vòng.

B. Metol có cấu tạo mạch hở, menton có cấu tạo vòng.

C. Metol và menton đều có cấu tạo mạch hở.

D. Metol có cấu tạo vòng, menton có cấu tạo mạch hở.

Nguyễn Hoàng Nam

Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng (6 cạnh) và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Vitamin A công thức phân tử C 20 H 30 O , có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Nguyễn Hoàng Nam

Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi (π) trong phân tử, trong đó có một este đơn chức là este của axit metacrylic và hai este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam E bằng O2 thu được 0,37 mol H2O. Mặt khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234 ml dung dịch NaOH 2,5 M , thu được hỗn hợp X gồm các muối của các axit cacboxylic không no, nó cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, hai ancol không no, đơn chức có khối lượng m1 gam và một ancol no, đơn chức có khối lượng m2 gam. Tỉ lệ m1 : m2 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,7

B. 2,9

C. 1,1

D. 4,7

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN