Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ biểu thị : CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA ẤN ĐỘ, BRA – XIN VÀ ANH NĂM 2013 (%)

Dựa vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đay là đúng

 

 

A. Ở Ấn Độ, gần 50% lao động làm việc ở khu vực 2.


 

B. Ở Anh, có tới gần 80% lao động làm việc ở khu vực 1.


 

C. Ở Bra – xin ,tỉ lệ lao động ở khu vực 2 thấp hơn ở Ấn Độ nhưng cao hơn so với ở Anh.


 

D. Những nước phát triển có tỉ lệ lao động trong khu vực 1 thấp.


 

Giải thích: Dựa vào biểu đồ, rút ra nhận xét sau:


- Ấn Độ có khu vực I cao hơn nhiều so với Anh và Bra-xin (49,7% so với 0,9% và 14,5%) -> Như vậy, nước phát triển (Anh, Bra-xin) có tỉ lệ lao động trong khu vực I thấp nhiều so với nước đang phát triển (Ấn Độ).


- Ấn Độ có khu vực II, III thấp hơn nhiều so với Anh và Bra-xin.


Đáp án: D


Cho bảng số liệu:


CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 9 2017 lúc 9:00

Giải thích: Dựa vào biểu đồ, rút ra nhận xét sau:

- Ấn Độ có khu vực I cao hơn nhiều so với Anh và Bra-xin (49,7% so với 0,9% và 14,5%) -> Như vậy, nước phát triển (Anh, Bra-xin) có tỉ lệ lao động trong khu vực I thấp nhiều so với nước đang phát triển (Ấn Độ).

- Ấn Độ có khu vực II, III thấp hơn nhiều so với Anh và Bra-xin.

Đáp án: D

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi 18, 19

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước, năm 2000

Đơn vị: %

Để thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000

theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Đường 

B. Tròn

C. Miền       

D. Cột ghép

Hoàng Gia Bảo

Vẽ biểu đồ theo bảng số liệu thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Mê-hi-cô và Việt Nam năm 2000 (trang 92 - SGK). Nhận xét.

Hoàng Gia Bảo

Ở các nước đang phát triển tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ khoảng?

A. Khoảng 20%

B. Khoảng 25%

C. Khoảng 30%

D. Khoảng 40%

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 23.2 (trang 91 SGK), em hãy so sánh cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của ba nước.

Hoàng Gia Bảo

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao dộng phân theo khu vực kinh tế của ba nước trên năm 2014 là

 

A. Biểu đồ miền.     


 

B. Biểu đồ tròn.


 


 

C. Biểu đồ đường.     


 

D. Biểu đồ cột ghép.


 

Hoàng Gia Bảo

Nhìn vào cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ta có thể biết được

 

A. Pháp là nước phát triển


 

B. Mê-hi-cô là nước phát triển.


 

C. Việt Nam là nước phát triển.


 

D. Cả ba nước đều là nước phát triển.


 

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào hình 24 (trang 96 - SGK), em hãy cho biết:

- Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân thành thị cao nhất?

- Nhũng châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân thành thị thấp nhất?

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ: Lao động của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

B. Cơ cấu lao động theo lãnh thổ của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

C. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

D. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ về lao động của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của Ẩn Độ, Braxin, Anh năm 2000

B. Cơ cấu lao động theo lãnh thổ của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

C. Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

D. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của Ấn Độ, Braxin, Anh năm 2000

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN