Nguyễn Văn Trung
25 tháng 6 2017 lúc 21:08

a) AB // CD

=>AB//DE

lại có AC//BE

=>AC=BE(tính chất đoạn chắn)

mà AC=BD=>BD=BE

=>tam giác BDE cân tại B

b) tam giác BDE cân tại B(câu a)

=>góc BDE=góc BED

lại có BE//AC=>góc BED= góc ACD

=>góc BDE=góc ACD

xét tam giác ACD và tam giác BDC có

góc BDE = góc ACD

DC chung

BD=AC

=>tam giác ACD=tam giác BDC(cgc)

c) tam giác ACD = tam giác BDC (câu b)

=>góc ADC=góc BCD

=>hình thang ABCD là hình thang cân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN