Dao động cơ học

Pham Dang Khue

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad ở một nơi có gia tốc trọng trường 9.8m/s^2. Khi vật đi qua li độ dài 4căn3(cm) nó có tốc độ 14 cm/s.Chiều dài của con lắc đơn là?

Hà Đức Thọ
16 tháng 2 2015 lúc 21:31

Biên độ dài: \(A=\alpha_0l=0,1.l\)

Tần số góc: \(\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}\)

Áp dụng công thức độc lập: \(A^2=x^2+\frac{v^2}{\omega^2}\)\(\Rightarrow\left(0,1.l\right)^2=\left(0,04\sqrt{3}\right)^2+\frac{0,14^2}{9,8}.l\)(l lấy đơn vị là mét)

Giải phương trình ta được \(l=0,8m\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Good At Math

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 16 cm, lò xo có độ cứng 40 N/m. Chọn gốc tọa độ và gốc thế năng ở vị trí cân bằng, khi vật có li độ 8 cm thì động năng của vật có giá trị:

A. 0,512 J         B. 0,128 J          C. 1,28 J          D. 0,384 J

Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 12 cm, lò xo có độ cứng 40N/m. Chọn gốc tọa độ và gốc thế năng ở vị trí cân bằng, cơ năng của vật có giá trị:

A. 2,88 kJ        B. 0,288 J             C. 0,576 J         D. 5,76 kJ

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm, lấy g = Π2 (m/s2).Trong quá trình dao động, độ lớn lực đàn hồi cực đại gấp ba lần độ lớn lực đàn hồi cực tiểu. Hỏi vật thực hiện được 80 dao động trong thời gian bao lâu?

A. 64 s        B. 0,8 s        C. 0,4s             D. 40 s

 

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l, khối lượng vật nặng m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g với chu kì T. Nếu tăng khối lượng vật nặng lên 2 lần thì chu kì dao động của con lắc

A. tăng lên 2 lần      B. giảm đi 2 lần       C. tăng lên
2 lần                  D. không đổi

Câu 5: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là cau5

Dê Trắng

1/Hai nguồn sóng AB cách nhau 1,1m dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tần số 100Hz, cùng pha theo phương vuông góc với mặt chất lỏng vận tốc truyền sóng 20m/s. Số điểm không dao động trên đoạn AB là:

A.15 điểm

B.11 điểm

C.10 điểm

D.20 điểm

2/Một con lắc đơn dao động điều hòa tại địa điểm A.Nếu đem con lắc đến địa điểm B, biết rằng chiều dài con lắc ko đổi còn gia tốc trọng trường tại B bằng 81% gia tốc trọng trường tại A. So với tần số dao động của con lắc tại A, tần số dao động của con lắc tại B là:

A.tăng 10%

B. giảm 9%

C.tằng 9%

D. giảm 10%

3/ Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa:

A. khi đi từ vị trí cân bằng ra biên thì động năng của vật năng

B. khi đi từ vj trí biên về vị trí cân bằng thì thế năng của vật năng

C. khi đi từ vị trí cân bằng ra biên thì cơ năng của vật tăng dần

D.ở vị trí cân bằng thì động năng của vật đạt giá trị cực đại và bằng cơ năng

4/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox(với O là VTCB) có vận tốc bằng nửa
giá trị cực đại tại hai thời điểm liên tiếp t 1 = 2,8s và t 2 = 3,6s; tốc độ trung bình trong khoảng
thời gian đó là (10 căn 3)/pi
. Tốc độ dao động cực đại của chất điểm là
A. 15cm/s B. 10 / cm s  C. 8cm/s D. 20cm/s