Câu hỏi của Ma Moru - Toán lớp 12

Ứng dụng của mặt tròn xoay trong các bài toán thực tiễn, liên môn? Tại sao người ta lại sử dụng mặt tòn xoay trong đa số các vật dụng trong đời sống?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.