Chương VI - Lượng tử ánh sáng

Hiếu

Chiếu lần lượt 2 bức xạ λ1 = 0,2 μm và λ2 = 0,3 μm vào catốt của một tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện thay đổi 2 lần. Giới hạn quang điện của catốt là

A. 0,4 μm.                    

B. 0,45 μm.                            

C. 0,5 μm.                       

D. 0,6 μm.

Hai Yen
Hai Yen 2 tháng 2 2015 lúc 13:18

Công thức Anh-xtanh 

\(hf = A+ eU_h\)

=> \(A = h\frac{c}{\lambda_1} - eU_{h1}.(1)\)

     \(A = h\frac{c}{\lambda_2} - eU_{h2}\)

r=> \(hc(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}) = e(U_2-U_1)\)

Mà \(U_2 = 2U_1\)

=> \(eU_1 = \frac{hc}{\lambda_1} - \frac{hc}{\lambda_2}\)

Thay vào (1) => \(\frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{\lambda_1} -( \frac{hc}{\lambda_1} - \frac{hc}{\lambda_2}) = \frac{hc}{\lambda_2} \)

=> \(\lambda_0 = \lambda_2 = 0,3 \mu m.\)

Vậy giới hạn quang điện là \(0,3 \mu m.\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN