Hoàng Gia Bảo

Hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng.

 

A. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô tăng.


 

B. Nhóm nước phát triển có tỉ suất tử thô biến động ít hơn so với nhóm nước đang phát triển.


 

C. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn của thế giới và nhóm nước phát triển.


 

D. Hóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn của thế giới và cao hơn nhiều so với nhóm nước phát triển.


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
28 tháng 11 2018 lúc 5:08

Giải thích: Qua biểu đồ, rút ra nhận xét sau:

- Tỉ suất tử thô của thế giới, các nước phát triển và đang phát triển đều có biến động.

- Tỉ suất tử thô của toàn thế giới giảm 17%0, các nước phát triển giảm 5%0 và các nước đang phát triển có tỉ suất tử thô giảm 21%0. Như vậy, nhóm nước phát triển có tỉ suất tử thô biến động ít hơn so với nhóm nước đang phát triển.

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ về tỉ suất tử thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950 – 2005

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về

tỉ suất tử thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển

và đang phát triển thời kì 1950 - 2005?

A. Tỉ suất tử thô toàn thế giới có xu hướng tăng

B. Tỉ suất tử thô ở các nước phát triển luôn cao hơn các nước đang phát triển

C. Ở các nước phát triển, tỉ suất tử thô có xu hướng giảm nhanh nhưng sau đó chững lại và có chiều hướng tăng lên                                

D. Ở các nước đang phát triển, tỉ suất tử thô có xu hướng tăng cao hơn các nước phát triển

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ về tỉ suất sinh thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950 – 2005

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng

về tỉ suất sinh thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950-2005?

A. Tỉ suất sinh thô toàn thế giới có xu hướng giảm            

B. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển   

C. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước phát triển giảm nhanh hơn so với nhóm nước đang phát triển

D. Giai đoạn 1950 - 1955, tỉ suất sinh thô ở các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển là 13%, đến giai đoạn 2004 - 2005 cao hơn 19%

Hoàng Gia Bảo

Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7‰ có nghĩa là

 

A. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 trẻ em chết.


 

B. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 người chết .

C. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 trẻ em có nguy cơ tử vong .


 

D. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 trẻ em sinh ra còn sống.


 

D. Trong năm 2015 , trung bình 1000 dân , có 7 trẻ em sinh ra còn sống.


Giải thích: Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển năm 2015 là 7‰ có nghĩa là trong năm 2015, trung bình 1000 dân, có 7 người chết.


Đáp án: B

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 22.2 (trang 84 – SGK), em hãy nhận xét tình hình tỉ suất tử thô của toàn thế giới và ờ các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì 1950 - 2005.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 - 2005. 

Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

thời kì 1960 - 2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

 

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 – 2005. Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ số gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960-2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 22.1 (trang 83 - SGK), em hãy nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới và ở các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì 1950 - 2005.

Hoàng Gia Bảo

Các nước đang phát triển có tỉ suất sinh thô cao không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Số người trong độ tuổi sinh đẻ cao

B. Thực hiện chính sách khuyến khích sinh đẻ

C. Kinh tế kém phát triển, chất lượng cuộc sống còn thấp

D. Tâm lí thích sinh nhiều con, phong tục tập quán còn lạc hậu

Hoàng Gia Bảo

Các nước phát triển có tỉ suất sinh thô thấp không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Tâm lí không muốn sinh con

B. Số người trong độ tuổi sinh đẻ thấp

C. Chiến tranh, thiên tai

D. Kinh tế phát triển, chất lượng cuộc sống cao

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển, thời kì 2000 - 2005

Đơn vị: %

 

Để thể hiện cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển,

thời kì 2000 - 2005, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

A. Miền

B. Tròn

C. Đường

D. Cột ghép

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN