Hoàng Gia Bảo

Hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng

Giai đoạn 1950 – 1955 đến giai đoạn 2010 – 2015 , tỉ suất tử thô

 

A. Của thế giới giảm 17%0


 

B. Của thế giới giảm 5%0


 

C. Của các nước phát triển giảm 21 %0


 

D. Của thế giới và các nhóm nước giảm bằng nhau .


 

Nguyễn Vũ Thu Hương
25 tháng 3 2017 lúc 9:29

Giải thích: Qua biểu đồ, rút ra nhận xét sau:

- Tỉ suất tử thô của thế giới, các nước phát triển và đang phát triển đều có biến động.

- Tỉ suất tử thô của toàn thế giới giảm 17%0, các nước phát triển giảm 5%0 và các nước đang phát triển có tỉ suất tử thô giảm 21%0.

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ về tỉ suất tử thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950 – 2005

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về

tỉ suất tử thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển

và đang phát triển thời kì 1950 - 2005?

A. Tỉ suất tử thô toàn thế giới có xu hướng tăng

B. Tỉ suất tử thô ở các nước phát triển luôn cao hơn các nước đang phát triển

C. Ở các nước phát triển, tỉ suất tử thô có xu hướng giảm nhanh nhưng sau đó chững lại và có chiều hướng tăng lên                                

D. Ở các nước đang phát triển, tỉ suất tử thô có xu hướng tăng cao hơn các nước phát triển

Hoàng Gia Bảo

Cho biểu đồ về tỉ suất sinh thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950 – 2005

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng

về tỉ suất sinh thô toàn thế giới, giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thời kì 1950-2005?

A. Tỉ suất sinh thô toàn thế giới có xu hướng giảm            

B. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển   

C. Tỉ suất sinh thô ở nhóm nước phát triển giảm nhanh hơn so với nhóm nước đang phát triển

D. Giai đoạn 1950 - 1955, tỉ suất sinh thô ở các nước đang phát triển cao hơn các nước phát triển là 13%, đến giai đoạn 2004 - 2005 cao hơn 19%

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 22.2 (trang 84 – SGK), em hãy nhận xét tình hình tỉ suất tử thô của toàn thế giới và ờ các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì 1950 - 2005.

Hoàng Gia Bảo

Dựa vào hình 22.1 (trang 83 - SGK), em hãy nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới và ở các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì 1950 - 2005.

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 - 2005. 

Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong

thời kì 1960 - 2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 

 

 

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, Nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960 – 2005. Đơn vị: %

Để thể hiện tỉ số gia tăng dân số tự nhiên của toàn thế giới, nhóm nước phát triển và đang phát triển trong thời kì 1960-2005 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Đường

B. Tròn

C. Miền

D. Cột đơn

Hoàng Gia Bảo

Cho bảng số liệu:

TỈ LỆ DÂN NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1900 – 2015 (Đơn vị: %)

Biểu đồ thể hiện rõ nhất cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn của thế giới trong giai đoạn 1900 – 2015 là

A. Biểu đồ đường.    

B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ tròn.    

DBiểu đồ miền.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng lúa gạo sản xuất và xuất khẩu của thế giới phân theo các quốc gia năm 2010?

A. Đây là các quốc gia sản xuất và xuất khẩu gạo chủ yếu, hầu hết thuộc khu vực châu Á gió mùa

B. Trung Quốc và Ẩn Độ có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới nhưng lượng xuất khẩu lúa gạo lớn nhất thế giới là Thái Lan và Việt Nam

C. Sản lượng gạo xuất khẩu của thế giới, của mỗi quốc gia chiếm tỉ lệ lớn so với sản lượng lúa gạo sản xuất

D. Hoa Kì có sản lượng lúa gạo sản xuất nhỏ nhưng lại có sản lượng lúa gạo xuất khẩu khá lớn

Hoàng Gia Bảo

Các nước Đông Nam Á có tỉ suất tử thô ngày càng giảm không phải do nguyên nhân nào sau đây?

A. Cơ cấu dân số trẻ

B. Chiến tranh, thiên tai

C. Chất lượng cuộc sống ngày càng cao

D. Y tế ngày càng tiến bộ, tỉ suất tử thô của trẻ em đã được kiểm soát tương đối hiệu quả

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN