Kiều Đông Du

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại ?

A. Mg2+.    

B. Ca2+.    

C. Fe3+.    

D. Na+

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 9 2017 lúc 11:39

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion khoáng nào sau đây lá cây sẽ xanh trở lại?

A. Mg2+

B. Ca2+

C. Fe3+

D. Na+

Kiều Đông Du

Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây lá cây sẽ xanh lại?

A. Fe3+.

B. Mg2+

C. Ca2+

D. Na+

Kiều Đông Du

Khi thấy cây có hiện tượng vàng lá do thiếu chất dinh dưỡng, ta nên phun hay bón chất nào sau đây để lá xanh trở lại?

A. Ca2+

B. Fe3+

C. Mg2+

D. Cu2+

Kiều Đông Du

Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là

A. P, K, Fe

B. N, Mg, Fe

C. P, K, Mn

D. S, P, K. N, K

Kiều Đông Du

Giả sử nồng độ Ca2+ ở trong tế bào lông hút của rễ cây là 0,03M. Rễ cây sẽ không thể hấp thụ thụ động ion Ca2+ khi cây sống trong môi trường có nồng độ Ca2+ nào sau đây?

A. 0,04M.

B. 0,035M

C. 0,02M

D. 0,06M

Kiều Đông Du

Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

Kiều Đông Du

Nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mạch nào sau đây?

A. Mạch gỗ.

B. Mạch rây.

C. Cả mạch gỗ và mạch rây.

D. Mạch rây và tế bào kèm. 

Kiều Đông Du

Nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mạch nào sau đây?

A. Mạch gỗ

B. Mạch rây

C. Mạch rây và quản bào

D. Mạch rây và tế bào kèm

Kiều Đông Du

Nước và ion khoáng được di chuyển từ rễ lên lá nhờ hệ mạch nào sau đây?

A. Mạch gỗ

B. Mạch rây

C. Cả mạch gỗ và mạch rây

D. Mạch rây và tế bào kèm

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN