Kiều Đông Du

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là?

A. nitơ.       

B. canxi.

C. sắt.       

D. lưu huỳnh.

Đỗ Khánh Chi
8 tháng 9 2019 lúc 7:53

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là

A. Nitơ

B. Canxi

C. Sắt

D. Lưu huỳnh

Kiều Đông Du

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những lá già. Nguyên tố khoáng đó là

A. sắt

B. nitơ

C. canxi

D. lưu huỳnh

Kiều Đông Du

Khi làm thí nghiệm trồng cây trong chậu đất nhưng thiếu một nguyên tố khoáng thì triệu chứng thiếu hụt khoáng thường xảy ra trước tiên ở những bộ phận non. Nguyên tố khoáng đó là

A. Lưu huỳnh

B. Canxi

C. Sắt

D. Cả ba nguyên tố trên

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu ý đúng khi nói về vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ?

I. Nitơ không phải là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật.

 II. Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3- .

 III. Thiếu nitơ lá có màu vàng.

 IV. Nitơ tham gia cấu tạo các phân tử prôtêin, cacbohiđrat, enzim, diệp lục

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Kiều Đông Du

Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là

A. P, K, Fe

B. N, Mg, Fe

C. P, K, Mn

D. S, P, K. N, K

Kiều Đông Du

Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây

A. Sự thay đổi kích thước của cây

B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây

C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây

D. Sự thay đổi màu sắc lá cây

Kiều Đông Du

Hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng thường biểu hiện rõ nhất ở cơ quan nào sau đây của cây?

A. Sự thay đổi kích thước của cây

B. Sự thay đổi số lượng lá trên cây

C. Sự thay đổi số lượng quả trên cây

D. Sự thay đổi màu sắc lá cây

Kiều Đông Du

Khi nói về vai trò của nitơ đối với cây xanh, có bao nhiêu phát biểu không đúng?

I. Nitơ là nguyên tố khoáng vi lượng trong cây.

II. Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật.

III. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục...

IV. Thiếu nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng nhạt

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về dinh dưỡng nitơ ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

(1) Thiếu nitơ sẽ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm xuất hiện các vệt đỏ trên lá.

(2) cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+ .

(3) Nitơ hữu cơ từ xác sinh vật trong đất chỉ được cây hấp thụ sau khi đã đưọc các vi sinh vật đất khoáng hóa.

(4) Trong đất, quá trình chuyển hóa NO3-  thành N2 do các vi khuẩn nitrat hóa thực hiện.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)