Kiều Đông Du

Khi tế bào khí khổng mất nước thì?

A. thành mỏng hết căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.

B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng cong theo, khí khổng đóng lại.

C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng đóng lại.

D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày duỗi thẳng, khí khổng khép lại.

Đỗ Khánh Chi
15 tháng 12 2017 lúc 15:02

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

(1) Cơ chế làm cho khí khổng đóng hay mở là sự trương nước của tế bào hạt đậu.

(2) Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn mở.

(3) Khí khổng có thể đóng khi cây thiếu nước, dù vào ban ngày hay ban đêm.

(4) Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

Số phương án đúng là

A. 2

B. 1

C. 3. 

D.

Kiều Đông Du

Ở cây trưởng thành, quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì:

I. Lúc đó, lớp cutin bị thoái hoá

II. Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành.

III. Có cơ chế điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin

IV. Lúc đó lớp cutin dày, nước khó thoát qua

A. I, III

B. II, III, IV

C. II, IV 

D. I, II, IV.

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

  1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

  2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

  3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

  4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu sai?

   1. Khí khổng đóng hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay không trương nước của tế bào hạt đậu.

   2. Khí khổng đóng vào ban đêm, còn ngoài sáng khí khổng luôn luôn mở.

   3. Khí khổng đóng khi cây thiếu nước bất luận vào ban ngày hay ban đêm.

   4. Khi tế bào hạt đậu của khí khổng trương nước, khí khổng sẽ đóng lại

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các nhân tố sau:

(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.

(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin.

(3) Nhiệt độ môi trường.

(4) Gió và các ion khoáng.

(5) Độ pH của đất.

Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

A. 2 và (3)

B. 3 và (2)

C. 2 và (1).

D. 3 và (1).

Kiều Đông Du

Cho các nhân tố sau:

(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.

(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin.

(3) Nhiệt độ môi trường.

(4) Gió và các ion khoáng.

(5) Độ pH của đất.

Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

A. 3 và (1).   

B. 3 và (2).

C. 2 và (1).    

D. 2 và (3).

Kiều Đông Du

Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt do

I. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra

II. Có sự bão hòa hơi nước trong chuông thủy tinh

III. Hơi nước thoát ra từ lá rơi lại trên phiến lá

IV. Lượng nước bị đy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá

Phương án đúng

A. II

B. IV

C. I, III

D. II, IV

Kiều Đông Du

Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt do

I. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra

II. Có sự bão hòa hơi nước trong chuông thủy tinh

III. Hơi nước thoát ra từ lá rơi lại trên phiến lá

IV. Lượng nước bị đy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá

Phương án đúng

A. II

B. IV

C. I, III

D. II, IV

Kiều Đông Du

Quá trình đóng, mở của khí khổng, nguyên nhân chính nào làm khí khổng mở chủ động?

A. Nhiệt độ môi trường tăng.

B. Lượng nước cây hút được nhiều.

C. Ánh sáng tác động vào lá.

D. Cường độ hô hấp của lá.

Kiều Đông Du

Khi đưa cây ra ngoài sáng, ... (1)... trong tế bào khí khổng tiến hành ... (2)... làm thay đổi nồng độ CO2 và tiếp theo là pH. Sự thay đổi này dẫn đến 1 kết quả là hàm lượng đường tăng, làm tăng ... (3)... trong tế bào. Hai tế bào ... (4) ... hút nước, trương nước và khí khổng mở. Thứ tự (1), (2), (3), (4) đúng nhất là:

A. lục lạp, quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng.

B. lục lạp, áp suất thẩm thấu, quang hợp, khí khổng.

C. quang hợp, áp suất thẩm thấu, khí khổng, lục lạp.

D. lục lạp, quang hợp, khí khổng, áp suất thẩm thấu.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN