Kiều Đông Du

Hình ảnh bên là mạch gỗ của thực vật có hoa.

Một học sinh đã chú thích cho các số 1,2, 3 và 4 trên hình như sau:

                             

1 - Lỗ bên ; 2 - Mạch gỗ.

3 - Lỗ bên ; 4 - Mạch ống.

Học sinh đó đã chú thích theo phương án nào dưới đây?

A. 1 - Đ ; 2 - S ; 3 - Đ ; 4 - S.

B. 1 - Đ ; 2 - S ; 3 - S ; 4 - Đ.

C. 1 - Đ ; 2 - Đ ; 3 - S ; 4 - Đ.

D. 1 - Đ ; 2 - S ; 3 - Đ ; 4 - Đ.

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 1 2018 lúc 11:17

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Hãy xác định chú thích hình vẽ sau đây đúng hay sai

    

1 -  gỗ lõi

2 -  tầng phân sinh bên

3 -  gỗ dác

4 -  mạch rây thứ cấp

5 -  bần

6 -  tầng sinh bần

Phương án trả lời đúng là:

A. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6S

C. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ

D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S

Kiều Đông Du

Cho hình vẽ và các chú thích sau:

1 – gỗ lõi                           4 – mạch rây thứ cấp

2 – tầng phân sinh bên      5 – bần

3 – gỗ dác                          6 – tầng sinh bần

 

Có bao nhiêu giải thích đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

 Cho câu sau:

mô phân sinh là nhóm các tế bào …(1)..., duy trì được khả năng …(2)... Mô phân sinh đỉnh có ở chồi đỉnh,...(3)..., đỉnh rễ. Mô phân sinh bên có ở cây …(4)... và mô phân sinh lóng ở cây …(5)... có ở …(6)...

Một bạn học sinh đã điền các từ còn thiếu như sau:

(1) chưa phân hóa, (2)  giảm phân, (3) chồi nách, (4)  một lá mầm, (5)  hai lá mầm, (6) thân

Em hãy xác định bạn học sinh đó đã làm đúng (Đ)/sai (S) ở mỗi câu

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6S

C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

Kiều Đông Du

Xác định câu đúng (Đ). Sai (S)  ở những nội dung nói về gibêrelin

(1) gibêrelin kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào

(2) gibêrelin ngăn chặn sự rụng lá, hoa

(3) gibêrelin được tổng hợp ở bao lá mầm của phổi hạt

(4) gibêrelin được vận chuyển trong hệ mạch xilem

(5) gibêrelin được tổng hợp ở rễ của cây

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ         

B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ

C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5Đ         

D. 1Đ, 2Đ, 3S, 4S, 5Đ

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau:

(1) giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi

(5) kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh

(6) ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh

Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Kiều Đông Du

Dựa trên hình vẽ dạ dày và ruột ở thú ăn thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Chú thích (I) là dạ dày 4 ngăn ở thú ăn thực vật

(2) Chú thích (II) là ruột non dài để thuận tiện cho biến đổi và hấp thụ thức ăn.

(3) Chú thích (III) là manh tràng, là nơi tiêu hóa sinh học.

(4) Chú thích (IV) là ruột già, là nơi chứa lấy chất cặn bã và tái hấp thụ nước.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Dựa trên hình vẽ mô tả hệ tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Hình vẽ mô tả sơ đồ hệ tuần hoàn hở ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt.

(2) Chú thích (I) là tim, là nơi bơm máu chảy vào hệ mạch.

(3) Chú thích (II) là mao mạch máu, là nơi mà máu trao đổi chất với tế bào thông qua thành mao mạch

(4) Chú thích (III) là động mạch, máu chảy trong động mạch này với 1 áp lực cao hoặc trung bình.

(5) Chú thích (IV) là tĩnh mạch, là nơi dẫn máu từ mao mạch cơ thể về tim.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Xét các đặc điểm sau

(1) là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một thành phần của cơ thể và di chuyển đến các thành phần khác, tại đó chúng kích thích hay ức chế sinh trưởng

(2) với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi lớn trong cơ thể

(3) kích thích cây phát triển nhanh

(4) trong cây,  hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch libe

(5) khác biệt về enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa, hoocmôn hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm bao gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hóa sinh

Đặc điểm chung của hoocmôn thực vật là những đặc điểm?

A. (1), (2), (3) và (4)        

B. (1), (2), (3) và (5)

C. (1), (2), (4) và (5)        

D. (1), (3), (4) và (5)

Kiều Đông Du

Dựa trên hình vẽ mô tả hệ tuần hoàn của động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Hình vẽ mô tả sơ đồ hệ tuần hoàn hở ở động vật thân mềm, chân khớp.

(2) Chú thích (I) là tim, là nơi bơm máu chảy vào hệ mạnh.

(3) Chú thích (III) là động mạch, máu chảy trong động mạch này với 1 áp lực thấp.

(4) Chú thích (II) là khoang cơ thể, máu đổ ra khoang cơ thể trộn lẫn với dịch mô.

(5) Chú thích (IV) là tĩnh mạch, là nơi dẫn máu từ khoang cơ thể về tim.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN