Kiều Đông Du

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.

B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.

C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.

D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.

Đỗ Khánh Chi
5 tháng 5 2019 lúc 8:12

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng

B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ

C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ

D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng

Kiều Đông Du

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây bụi, cây thân thảo vì:

1.     Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

2.     Cây bụi và thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy ra bão hòa hơi nước vào ban đêm, nhất là khí trời lạnh.

3.     Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

4.     Cây bụi và cây thân thảo không có bó mạch gỗ nên lực thoát nước yếu dẫn đến hiện tượng ứ giọt xuất hiện.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

Kiều Đông Du

Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở cây bụi, cây thân thảo vì:

1.    Ở cây thân gỗ, áp suất rễ không đẩy được nước lên phần lá trên cao.

2.    Cây bụi và thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy ra bão hòa hơi nước vào ban đêm, nhất là khí trời lạnh.

3.    Cây bụi và cây thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến lá.

4.    Cây bụi và cây thân thảo không có bó mạch gỗ nên lực thoát nước yếu dẫn đến hiện tượng ứ giọt xuất hiện.

Phương án đúng

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3

D. 2, 4

Kiều Đông Du

Khi nói về quá trình trao đổi khoáng của cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Quá trình hút khoáng luôn cần có ATP.

II. Rễ cây chỉ hấp thụ khoáng dưới dạng các ion hòa tan trong nước.

III. Mạch rây vận chuyển dòng ion khoáng còn mạch gỗ vận chuyển dòng nước.

IV. Qúa trình hút khoáng không phụ thuộc vào quá trình hút nước của rễ cây.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Cho các nội dung sau về hai loại hoóc môn auxin và giberelin

(1) Chỉ có tự nhiên chưa tổng hợp được nhân tạo

(2) vừa có tác dụng kích thích, vừa có tác dụng ức chế tùy thuộc nồng độ

(3) chỉ có ở một số loại cây

(4) kích thích trương dãn tế bào; sinh trưởng của chồi ngọn, rễ; ức chế chồi bên; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt; tác động đến tính hướng sáng, hướng đất

(5) Có ở tất cả thực vật

(6) chỉ có tác dụng kích thích

(7) nguồn tự nhiên và nhân tạo

(8) kích thích thân, lóng cao dài; kích thích ra hoa tạo quả, quả không hạt, kích thích nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm

Phương án trả lời đúng là

A. Auxin: (1), (2), (4), (5) ; Gibêrelin: (3), (6), (7) , (8)

B. Auxin: (2), (5), (7), (8) ; Gibêrelin: (1), (3), (4) , (6)

C. Auxin: (2), (4), (5), (7) ; Gibêrelin: (1), (3), (6) , (8)

D. Auxin: (2), (4), (5), (7) ; Gibêrelin: (1), (3), (6) , (8)

Kiều Đông Du

Trong những nhận định về dòng mạch rây sau đây, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Mạch rây là dòng đi lên trong cây.

(2) Tốc độ vận chuyển các chất trong mạch rây là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ vận chuyển các chất trong mạch gỗ.

(3) Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa tế bào quang hợp và tế bào tích luỹ các chất hữu cơ trong cây là động lực duy trì dòng mạch rây.

(4) Các chất được tạo ra bởi quá trình quang hợp như saccarôzơ, hoocmôn thực vật, axit amin, một số chất hữu cơ và một số ion khoáng sử dụng lại là các chất được luận chuyên chủ yếu trong mạch rây.

(5) Sản phẩm quang hợp được dòng mạch rây vận chuyển đến các cơ quan như: củ, quả, hạt, đỉnh cành, rễ của cây.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Kiều Đông Du

Khi nói về trao đổi nước ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng

I. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ là động lực đẩy nước từ dưới lên trên.

II. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.

III. Dịch mạch gỗ được vận chuyển theo chiều từ dưới lên.

IV. Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Khi nói về trao đổi khoáng ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Áp suất rễ gây ra hiện tượng ứ giọt ở lá cây.

II. Dịch mạch gỗ được chuyển theo chiều từ lá xuống rễ.

III. Chất hữu cơ được dự trữ trong củ chủ yếu được tổng hợp ở lá.

IV. Sự thoát hơi nước ở lá là động lực kéo dòng mạch gỗ.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Kiều Đông Du

Để kích thích cành giâm ra rễ, người ta sử dụng thuốc kích thích ra rễ, trong các thuốc này, chất nào sau đây có vai trò chính?

A. Xitôkinin.

B. Axêtylen.

C. ABB.

D. Auxin.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN